Modern Greek Bible

Job 41

Job

Return to Index

Chapter 42

1

[] Tote apekriqh o Iwb proV ton Kurion kai eipen×

2

Exeurw oti dunasai ta panta, kai oudeiV stocasmoV sou dunatai na empodisqh.

3

TiV outoV o kruptwn thn boulhn asunetwV; Egw loipon proefera ekeino, to opoion den enooun. Pragmata uperqaumasta di' eme, ta opoia den egnwrizon.

4

Akouson, deomai× kai egw qelw lalhsei× qelw se erwthsei, kai su didaxon me.

5

Hkouon peri sou me thn akohn tou wtiou, alla twra o ofqalmoV mou se blepei×

6

dia touto bdeluttomai emauton, kai metanow en cwmati kai spodw.

7

[] Afou de o KurioV elalhse touV logouV toutouV proV ton Iwb, eipen o KurioV proV ElifaV ton Qaimanithn, O qumoV mou exhfqh kata sou kai kata twn duo filwn sou× dioti den elalhsate peri emou to orqon wV o douloV mou Iwb×

8

dia touto labete twra eiV eautouV epta moscouV kai epta kriouV kai upagete proV ton doulon mou Iwb, kai prosferete olokautwma uper eautwn× o de Iwb o douloV mou qelei iketeusei uper umwn× dioti qelw decqh to proswpon autou× dia na mh praxw me saV kata thn afrosunhn saV× dioti den elalhsate peri emou to orqon wV o douloV mou Iwb.

9

Kai uphgon ElifaV o QaimanithV kai Bildad o SaucithV kai Swfar o NaamaqithV, kai ekamon wV prosetaxen eiV autouV o KurioV× o de KurioV edecqh to proswpon tou Iwb.

10

[] Kai estreyen o KurioV thn aicmalwsian tou Iwb, afou proshuchqh uper twn filwn autou× kai edwken o KurioV eiV ton Iwb diplasia pantwn twn osa eice proteron.

11

Tote hlqon proV auton panteV oi adelfoi autou kai pasai ai adelfai autou kai panteV oi gnwrizonteV auton proteron, kai efagon arton met' autou en tw oikw autou× kai suneklausan me auton kai parhgorhsan auton peri pantoV tou kakou, to opoion o KurioV epeferen ep' auton× kai edwkan ekastoV eiV auton en argurion kai ekastoV en crusoun enwtion.

12

Kai euloghsen o KurioV ta escata tou Iwb mallon para ta prwta× wste apekthse dekatessaraV ciliadaV probatwn kai exakisciliaV kamhlouV kai cilia zeugh bown kai ciliaV onouV.

13

Egennhqhsan eti eiV auton epta uioi kai treiV qugatereV×

14

kai ekalese to onoma thV prwthV Iemima× kai to onoma thV deuteraV Kesia× kai to onoma thV trithV Keren-appouc×

15

kai den euriskonto ef' olhV thV ghV gunaikeV wraiai wV ai qugatereV tou Iwb× kai o pathr autwn edwken eiV autaV klhronomian metaxu twn adelfwn autwn.

16

Meta tauta ezhsen o Iwb ekaton tessarakonta eth, kai eide touV uiouV autou kai touV uiouV twn uiwn autou, tetarthn genean.

17

kai eteleuthsen o Iwb, gerwn kai plhrhV hmerwn.

Psalms 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: