Modern Greek Bible

Job 40

Job

Return to Index

Chapter 41

1

[] Dunasai na surhV exw ton Leuiaqan dia agkistrou; h na perideshV thn glwssan autou me forbian;

2

Dunasai na balhV calinon eiV thn rina autou; h na truphshV thn siagona autou me akanqan;

3

Qelei plhqunei proV se ikesiaV; qelei soi lalhsei meta glukuthtoV;

4

Qelei kamei sunqhkhn meta sou; qeleiV parei auton dia doulon pantoteinon;

5

QeleiV paizei met' autou wV meta pthnou; h qeleiV desei auton dia taV qerapainaV sou;

6

Qelousi kamei oi filoi sumposion ex autou; qelousi moirasei auton metaxu twn emporwn;

7

Dunasai na gemishV to derma autou me belh; h thn kefalhn autou me alieutika kamakia;

8

Bale thn ceira sou ep' auton× enqumhqhti ton polemon× mh kamhV pleon touto.

9

Idou, h elpiV na piash tiV auton einai mataia× den hqele malista ekplagh eiV thn qewrian autou;

10

OudeiV einai toson tolmhroV wste na egeirh auton× kai tiV dunatai na staqh emprosqen emou;

11

[] TiV proteron edwken eiV eme kai na antapodosw; ta upokatw pantoV tou ouranou einai emou.

12

Den qelw siwphsei ta melh autou oude thn dunamin oude thn euareston autou summetrian.

13

TiV na exicniash thn epifaneian tou endumatoV autou; tiV na eiselqh entoV twn diplwn siagonwn autou;

14

TiV dunatai na anoixh taV pulaV tou proswpou autou; oi odonteV autou kuklw einai tromeroi.

15

Ai iscurai aspideV autou einai to egkauchma autou, sugkekleismenai omou dia sfigktou sfragismatoV×

16

h mia enoutai meta thV allhV, wste oude ahr dunatai na perash di' autwn×

17

einai proskekollhmenai h mia meta thV allhV× sunecontai outwV, wste den dunantai na apospasqwsin.

18

EiV ton ptarnismon autou lampei fwV, kai oi ofqalmoi autou einai wV ta blefara thV aughV.

19

Ek tou stomatoV autou exercontai lampadeV kaiomenai kai spinqhreV puroV exakontizontai.

20

Ek twn mukthrwn autou exercetai kapnoV, wV ex aggeiou koclazontoV h lebhtoV.

21

H pnoh autou anaptei anqrakaV, kai flox exercetai ek tou stomatoV autou×

22

En tw trachlw autou katoikei dunamiV, kai tromoV proporeuetai emprosqen autou.

23

Ta strwmata thV sarkoV autou einai sugkekollhmena× einai sterea ep' auton× den dunantai na saleuqwsin.

24

H kardia autou einai sterea wV liqoV× sklhra malista wV h katw mulopetra.

25

Ote anegeiretai, frittousin oi dunatoi, kai ek tou fobou parafronousin.

26

H romfaia tou sunapantwntoV auton den dunatai na anqexh× h logch, to doru, oude o qwrax.

27

Qewrei ton sidhron wV acuron, ton calkon wV xulon saqron.

28

Ta belh den dunantai na treywsin auton eiV fughn× ai petrai thV sfendonhV einai eiV auton wV stupion.

29

Ta akontia logizontai wV stupion× gela eiV to seisma thV logchV.

30

OxeiV liqoi koitontai upokatw autou× upostronei ta agkulwta swmata epi phlou.

31

Kamnei thn abusson wV lebhta na koclazh× kaqista thn qalassan wV skeuoV mureyou.

32

Afinei opisw thn poreian fwteinhn× hqele tiV upolabei thn abusson wV polian.

33

Epi thV ghV den uparcei omoion autou, dedhmiourghmenon outwV afobon.

34

Periora panta ta uyhla× einai basileuV epi pantaV touV uiouV thV uperhfaniaV.

Job 42

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: