Modern Greek Bible

Job 39

Job

Return to Index

Chapter 40

1

[] O KurioV apekriqh eti proV ton Iwb kai eipen×

2

O diadikazomenoV proV ton Pantodunamon qelei didaxei auton; o elegcwn ton Qeon aV apokriqh proV touto.

3

Tote o Iwb apekriqh proV ton Kurion kai eipen×

4

Idou, egw eimai outidanoV× ti dunamai na apokriqw proV se; qelw balei thn ceira mou epi to stoma mou×

5

apax elalhsa kai den qelw apokriqh pleon× malista, diV× alla den qelw epiprosqesei.

6

[] Tote apekriqh o KurioV proV ton Iwb ek tou anemostrobilou kai eipe×

7

Zwson hdh wV anhr thn osfun sou× egw qelw se erwthsei, kai apaggeilon moi.

8

QeleiV ara anairesei thn krisin mou; qeleiV me katadikasei, dia na dikaiwqhV;

9

EceiV braciona wV o QeoV; h dunasai na brontaV me fwnhn wV autoV;

10

Stolisqhti twra megaloprepeian kai uperochn× kai enduqhti doxan kai wraiothta.

11

Ekcee taV flogaV thV orghV sou× kai blepe panta uperhfanon kai tapeinone auton.

12

Blepe panta uperhfanon× krhmnize auton× kai katapatei touV asebeiV en tw topw autwn.

13

Kruyon autouV omou en tw cwmati× kaluyon ta proswpa autwn en afaneia.

14

Tote kai egw qelw omologhsei proV se, oti h dexia sou dunatai na se swsh.

15

[] Idou twra, o Beemwq, ton opoion ekama meta sou, trwgei corton wV bouV.

16

Idou twra, h dunamiV autou einai en toiV nefroiV autou kai h iscuV autou en tw omfalw thV koiliaV autou.

17

Uyonei thn ouran autou wV kedron× ta neura twn mhrwn autou einai sumpeplegmena.

18

Ta osta autou einai calkinoi swlhneV× ta osta autou wV mocloi sidhrou.

19

Touto einai to aristourghma tou Qeou× o poihsaV auton dunatai na plhsiash eiV auton thn romfaian autou.

20

Dioti ta orh promhqeuousin eiV auton thn trofhn, opou paizousi panta ta qhria tou agrou.

21

Plagiazei upokatw twn skierwn dendrwn, upo thn skephn twn kalamwn kai en toiV baltoiV.

22

Ta skiera dendra skepazousin auton me thn skian autwn× ai iteai twn ruakwn perikaluptousin auton.

23

Idou, ean plhmmurish potamoV, den speudei na fugh× ecei qarroV, kai an o IordanhV prosballh eiV to stoma autou.

24

Dunatai tiV fanera na sullabh auton; h dia pagidwn na diatruphsh thn rina autou;

Job 41

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: