Modern Greek Bible

Job 38

Job

Return to Index

Chapter 39

1

[] GnwrizeiV ton kairon tou toketou twn agriwn aigwn tou bracou; dunasai na shmeiwshV pote gennwsin ai elafoi;

2

Dunasai na ariqmhshV touV mhnaV touV opoiouV plhrousin; h gnwrizeiV ton kairon tou toketou autwn;

3

Autai sugkamptontai, gennwsi ta paidia autwn, eleuqeronontai apo twn wdinwn autwn.

4

Ta tekna autwn endunamountai, auxanousin en th pediadi× exercontai kai den epistrefousi pleon eiV autaV.

5

TiV exapesteilen eleuqeron ton agrion onon; h tiV eluse touV desmouV autou;

6

tou opoiou oikian ekamon thn erhmon, kai thn almurida katoikian autou.

7

Katagela tou qorubou thV polewV× den akouei thn kraughn tou ergodiwktou.

8

Kataskopeuei ta orh dia boskhn autou, kai upagei zhtwn katopin pantoV eidouV clohV.

9

Qelei eucaristhqh o monokerwV na se douleuh, h qelei dianuktereusei en th fatnh sou;

10

Dunasai na deshV ton monokerwn me ton desmon autou proV arotriasin; h qelei omalizei taV pediadaV opisw sou;

11

QeleiV balei to qarroV sou eiV auton, dioti h dunamiV autou einai megalh; h qeleiV afhsei thn ergasian sou ep' auton;

12

QeleiV empisteuqh eiV auton na soi ferh ton sporon sou kai na sunaxh auton en tw alwniw sou;

13

[] EdwkaV su taV wraiaV pterugaV eiV touV tawnaV; h pterugaV kai ptera eiV thn strouqokamhlon;

14

htiV afinei ta wa authV eiV thn ghn kai qalpei auta epi tou cwmatoV,

15

kai lhsmonei oti o pouV endecetai na suntriyh auta, h to qhrion tou agrou na katapathsh auta×

16

sklhrunetai kata twn teknwn authV, wV na mh hsan authV× mataiwV ekopiase, mh foboumenh×

17

dioti o QeoV esterhsen authn apo sofiaV kai den emoirasen eiV authn sunesin×

18

osakiV shkonetai orqioV, katagela tou ippou kai tou anabatou autou.

19

[] Su edwkaV dunamin eiV ton ippon; perienedusaV ton trachlon autou me bronthn;

20

su kamneiV auton na phda wV akriV; to gauriama twn mukthrwn autou einai tromeron×

21

anaskaptei en th koiladi kai agalletai eiV thn dunamin autou× exercetai eiV apanthsin twn oplwn×

22

katagela tou fobou kai den tromazei× oude strefei apo proswpou romfaiaV×

23

h faretra krotalizei kat' autou, h exastraptousa logch kai to doru.

24

Katapinei thn ghn en agriothti kai mania× kai den pisteuei oti hcei salpigx×

25

ama de th fwnh thV salpiggoV, legei, A, a kai makroqen osfrainetai thn machn, thn kraughn twn strathgwn kai ton alalagmon.

26

[] Dia thV sofiaV sou peta o ierax kai aplonei taV pterugaV autou proV noton;

27

EiV thn prostaghn sou anuyoutai o aetoV kai kamnei thn fwlean autou en toiV uyhloiV;

28

Katoikei epi bracou kai diatribei, epi apotomou bracou kai epi abatwn topwn×

29

ekeiqen anazhtei trofhn× oi ofqalmoi autou skopeuousi makroqen×

30

kai oi neossoi autou aima pinousi× kai opou ptwmata, ekei kai autoV.

Job 40

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: