Modern Greek Bible

Job 37

Job

Return to Index

Chapter 38

1

[] Tote apekriqh o KurioV proV ton Iwb ek tou anemostrobilou kai eipe×

2

TiV outoV, ostiV skotizei thn boulhn mou dia logwn asunetwn;

3

Zwson hdh thn osfun sou wV anhr× dioti qelw se erwthsei, kai fanerwson moi.

4

[] Pou hso ote eqemelionon thn ghn; apaggeilon, ean echV sunesin.

5

TiV eqese ta metra authV, ean exeurhV; h tiV hplwse staqmhn ep' authn;

6

Epi tinoV einai esthrigmena ta qemelia authV; h tiV eqese ton akrogwniaion liqon authV,

7

ote ta astra thV aughV eyallon omou kai panteV oi uioi tou Qeou hlalazon;

8

h tiV sunekleise thn qalassan me quraV, ote exormwsa exhlqen ek mhtraV;

9

ote periebalon authn me nefelhn kai me omiclhn esparganwsa authn,

10

kai periwrisa authn dia prostagmatoV mou, kai ebalon moclouV kai pulaV,

11

kai eipa, EwV autou qeleiV ercesqai kai den qeleiV uperbh× kai edw qelei suntribesqai h uperhfania twn kumatwn sou;

12

[] ProsetaxaV su thn prwian epi twn hmerwn sou; edeixaV eiV thn aughn ton topon authV,

13

dia na piash ta escata thV ghV, wste oi kakourgoi na ektinacqwsin ap' authV;

14

Auth metamorfoutai wV phloV sfragizomenoV× kai ta panta parousiazontai wV stolh.

15

Kai to fwV twn asebwn afaireitai ap' autwn, o de braciwn twn uperhfanwn suntribetai.

16

EishlqeV ewV twn phgwn thV qalasshV; h periepathsaV eiV exicniasin thV abussou;

17

Hnoicqhsan eiV se tou qanatou ai pulai; h eideV taV quraV thV skiaV tou qanatou;

18

EgnwrisaV to platoV thV ghV; apaggeilon, ean enohsaV panta tauta.

19

Pou einai h odoV thV katoikiaV tou fwtoV; kai tou skotouV, pou einai o topoV autou,

20

dia na sullabhV auto eiV to orion autou kai na gnwrishV taV tribouV thV oikiaV autou;

21

GnwrizeiV auto, dioti tote egennhqhV; h dioti o ariqmoV twn hmerwn sou einai poluV;

22

EishlqeV eiV touV qhsaurouV thV cionoV; h eideV touV qhsaurouV thV calazhV,

23

touV opoiouV fulattw dia ton kairon thV qliyewV dia thn hmeran thV machV kai tou polemou;

24

Dia tinoV odou diadidetai to fwV, h o anatolikoV anemoV diaceetai epi thn ghn;

25

[] TiV hnoixe ruakaV dia taV ragdaiaV brocaV, h dromon dia thn astraphn thV bronthV,

26

dia na ferh brochn epi ghn akatoikhton, eiV erhmon, opou anqrwpoV den uparcei,

27

dia na cortash thn abaton kai akatoikhton, kai na anablasthsh ton blaston thV clohV;

28

Ecei patera h broch; h tiV egennhse taV stagonaV thV drosou;

29

Apo mhtraV tinoV exercetai o pagoV; kai thn pacnhn tou ouranou, tiV egennhse;

30

Ta udata sklhrunontai wV liqoV, kai to proswpon thV abussou phgnuetai.

31

Dunasai na desmeushV taV glukeiaV epirroaV thV PleiadoV h na lushV ta desma ton WriwnoV;

32

Dunasai na ekbalhV ta Zwdia eiV ton kairon autwn; h dunasai na odhghshV ton Arktouron meta twn uiwn autou;

33

GnwrizeiV touV nomouV tou ouranou; dunasai na diataxhV taV epirroaV autou epi thn ghn;

34

Dunasai na uywshV thn fwnhn sou eiV ta nefh, dia na se skepash afqonia udatwn;

35

Dunasai na aposteilhV astrapaV, wste na exelqwsi kai na eipwsi proV se, Idou, hmeiV;

36

TiV ebale sofian entoV tou anqrwpou; h tiV edwke sunesin eiV thn kardian autou;

37

TiV dunatai na ariqmhsh ta nefh dia sofiaV; h tiV dunatai na kenonh ta doceia tou ouranou,

38

dia na cwneuqh to cwma eiV sumphxin kai oi bwloi na sugkollwntai;

39

QeleiV kunhghsei qhrama dia ton leonta; h cortasei thn orexin twn skumnwn,

40

otan koitwntai en toiV sphlaioiV kai kaqhntai eiV touV krupthraV dia na enedreuwsi;

41

TiV etoimazei eiV ton koraka thn trofhn autou, otan oi neossoi autou krazwsi proV ton Qeon, periplanwmenoi di' elleiyin trofhV;

Job 39

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: