Modern Greek Bible

Job 36

Job

Return to Index

Chapter 37

1

[] EiV touto eti h kardia mou tremei kai ekphda apo tou topou authV.

2

Akousate prosektikwV thn tromeran fwnhn autou kai ton hcon ton exercomenon ek tou stomatoV autou.

3

Apostellei authn upokatw pantoV tou ouranou kai to fwV autou epi ta escata thV ghV.

4

Katopin autou boa fwnh× bronta me thn fwnhn thV megalwsunhV autou× kai den qelei sthsei auta, afou h fwnh autou akousqh.

5

O QeoV bronta qaumasiwV me thn fwnhn autou× kamnei megaleia, kai den ennooumen.

6

[] Dioti legei proV thn ciona, ginou epi thn ghn× kai proV thn yekada kai proV ton ueton thV dunamewV autou.

7

Katasfragizei thn ceira pantoV anqrwpou× dia na gnwriswsi panteV oi anqrwpoi to ergon autou.

8

Tote ta qhria eisercontai eiV ta sphlaia kai kataskhnousin en toiV topoiV autwn.

9

Ek tou notou ercetai o anemostrobiloV, kai to yucoV ek tou borra.

10

Ek tou fushmatoV tou Qeou didetai pagoV× kai to platoV twn udatwn stereoutai.

11

Palin h galhnh diaskedazei thn nefelhn× to fwV autou diaskorpizei ta nefh×

12

kai auta periferontai kuklw upo taV odhgiaV autou, dia na kamnwsi pan o, ti prostazei eiV auta epi to proswpon thV oikoumenhV×

13

kamnei auta na ercwntai, h dia paideian, h dia thn ghn autou, h dia eleoV.

14

[] Akroasqhti touto, Iwb× staqhti kai sullogisqhti ta qaumasia tou Qeou.

15

EnnoeiV pwV o QeoV diatattei auta, kai kamnei na lamph to fwV thV nefelhV autou;

16

EnnoeiV ta zugostaqmismata twn nefwn, ta qaumasia tou teleiou kata thn gnwsin;

17

Dia ti ta endumata sou einai qerma, otan anapauh thn ghn dia tou notou;

18

ExhplwsaV met' autou to sterewma to dunaton wV katoptron cuton;

19

Didaxon hmaV ti na eipwmen proV auton× hmeiV den dunameqa na diataxwmen touV logouV hmwn ex aitiaV tou skotouV.

20

Qelei anaggelqh proV auton, ean egw lalw; ean lalhsh anqrwpoV, bebaiwV qelei katapoqh.

21

[] Twra de oi anqrwpoi den dunantai na ateniswsin eiV to lampron fwV, to en tw sterewmati, afou o anemoV perash kai kaqarish auto,

22

kai crusaughV kairoV elqh apo borra. Fobera doxa uparcei en tw Qew.

23

Ton Pantodunamon, den dunameqa na ennohswmen auton× einai uperocoV kata thn dunamin kai kata thn krisin kai kata to plhqoV thV dikaiosunhV, den kataqlibei.

24

Dia touto oi anqrwpoi fobountai auton× oudeiV sofoV thn kardian dunatai na ennohsh auton.

Job 38

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: