Modern Greek Bible

Job 35

Job

Return to Index

Chapter 36

1

[] Kai o Eliou exhkolouqhse kai eipen×

2

Upomeinon me oligon, kai qelw se didaxei× dioti ecw eti logouV uper tou Qeou.

3

Qelw labei ta epiceirhmata mou makroqen, kai qelw apodwsei dikaiosunhn eiV ton Poihthn mou×

4

dioti oi logoi mou ep' alhqeiaV den qelousin eisqai yeudeiV× plhsion sou einai o teleioV kata thn gnwsin.

5

[] Idou, o QeoV einai iscuroV, omwV den katafronei oudena× iscuroV eiV dunamin sofiaV.

6

Den qelei zwopoihsei ton asebh× eiV de touV ptwcouV didei to dikaion.

7

Den aposurei touV ofqalmouV autou apo twn dikaiwn, alla kai meta basilewn ballei autouV epi qronou× malista kaqizei autouV diapantoV, kai einai uywmenoi.

8

Kai ean hqelon eisqai dedemenoi me desma kai piasqh me scoinia qliyewV,

9

tote faneronei eiV autouV ta erga autwn kai taV parabaseiV autwn, oti uperhuxhsan,

10

kai anoigei to wtion autwn eiV didaskalian, kai apo thV anomiaV prostazei na epistreywsin.

11

Ean upakouswsi kai douleuswsi, qelousi teleiwsei taV hmeraV autwn en agaqoiV kai ta eth autwn en eufrosunaiV.

12

All' ean den upakouswsi, qelousi diaperasqh upo romfaiaV kai qelousi teleuthsei en agnwsia.

13

Oi de upokritai thn kardian episwreuousin orghn× den qelousi bohsei otan desh autouV×

14

autoi apoqnhskousin en th neothti, kai h zwh autwn teleionei metaxu twn aselgwn.

15

[] Lutronei ton teqlimmenon en th qliyei autou kai anoigei ta wta autwn en sumfora×

16

kai outwV hqele se ekbalei apo thV stenocwriaV eiV eurucwrian, opou den uparcei stenocwria× kai to paratiqemenon epi thV trapezhV sou qelei eisqai plhreV pacouV.

17

Alla su exeplhrwsaV dikhn asebouV× dikh kai krisiV qelousi se katalabei.

18

Epeidh uparcei qumoV, prosece mh se exafanish dia thV prosbolhV autou× tote oude mega lutron hqele se lutrwsei.

19

Qelei apobleyei eiV ta plouth sou, oute eiV crusion oute eiV pasan thn iscun thV dunamewV;

20

Mh epipoqei thn nukta, kaq' hn oi laoi ekkoptontai en tw topw autwn.

21

Prosece, mh strafhV proV thn anomian× dioti su proekrinaV touto mallon para thn qliyin.

22

Idou, o QeoV einai uywmenoV dia thV dunamewV autou× tiV didaskei wV autoV;

23

TiV diwrisen eiV auton thn odon autou; h tiV dunatai na eiph, EpraxaV anomian;

24

[] Enqumou na megalunhV to ergon autou, to opoion qewrousin oi anqrwpoi.

25

PaV anqrwpoV blepei auto× o anqrwpoV qewrei auto makroqen.

26

Idou, o QeoV einai megaV kai akatanohtoV eiV hmaV, kai o ariqmoV twn etwn autou anexereunhtoV.

27

Otan anasurh taV ranidaV tou udatoV, autai kataceousin ek twn atmwn autou brochn,

28

thn opoian ta nefh rainousin× afqonwV stalazousin epi ton anqrwpon.

29

Dunatai tiV eti na ennohsh taV efaplwseiV twn nefelwn, ton kroton thV skhnhV autou;

30

Idou, efaplonei to fwV autou ep' authn kai skepazei touV puqmenaV thV qalasshV×

31

epeidh di' autwn dikazei touV laouV kai didei trofhn afqonwV.

32

En taiV palamaiV autou kruptei thn astraphn× kai prostazei authn eiV o, ti ecei na apanthsh.

33

Paraggellei eiV authn uper tou filou autou, kata de tou asebouV etoimazei orghn.

Job 37

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: