Modern Greek Bible

Job 32

Job

Return to Index

Chapter 33

1

[] Dia touto, Iwb, akouson twra taV omiliaV mou, kai akroasqhti pantaV touV logouV mou.

2

Idou, twra hnoixa to stoma mou× h glwssa mou lalei en tw stomati mou.

3

Oi logoi mou qelousin eisqai kata thn euquthta thV kardiaV mou× kai ta ceilh mou qelousi proferei gnwsin kaqaran.

4

To Pneuma tou Qeou me ekame kai h pnoh tou Pantodunamou me ezwopoihsen.

5

Ean dunasai, apokriqhti moi× paratacqhti emprosqen mou× sthqi.

6

Idou, egw eimai kata ton logon sou apo merouV tou Qeou× ek phlou eimai kai egw memorfwmenoV.

7

Idou, o tromoV mou den qelei se taraxei, oude h ceir mou qelei eisqai bareia epi se.

8

[] Su twonti eipaV eiV ta wta mou, kai hkousa thn fwnhn twn logwn sou,

9

Eimai kaqaroV cwriV amartiaV× eimai aqwoV× kai anomia den uparcei en emoi×

10

idou, euriskei aformaV enantion mou× me nomizei ecqron autou×

11

ballei touV podaV mou en tw xulw× parafulattei pasaV taV odouV mou.

12

Idou, kata touto den eisai dikaioV× qelw apokriqh proV se, dioti o QeoV einai megalhteroV tou anqrwpou.

13

Dia ti antimacesai proV auton; dioti den didei logon peri oudemiaV twn praxewn autou.

14

[] Dioti o QeoV lalei apax kai diV, all' o anqrwpoV den prosecei.

15

En enupniw, en orasei nukterinh, ote baquV upnoV piptei epi touV anqrwpouV, ote upnwttousin epi thV klinhV×

16

tote anoigei ta wta twn anqrwpwn, kai episfragizei thn proV autouV nouqesian×

17

dia na apostreyh ton anqrwpon apo twn praxewn autou kai na ekbalh thn uperhfanian ek tou anqrwpou.

18

Prolambanei thn yuchn autou apo tou lakkou kai thn zwhn autou apo tou na diaperasqh upo romfaiaV.

19

[] Palin, timwreitai me ponouV epi thV klinhV autou, kai to plhqoV twn ostewn autou me dunatouV ponouV×

20

wste h zwh autou apostrefetai ton arton kai h yuch autou to epiqumhton faghton×

21

h sarx autou analisketai, wste den fainetai, kai ta osta autou ta afanh execousin×

22

h de yuch autou plhsiazei eiV ton lakkon kai h zwh autou eiV touV foneutaV.

23

Ean hnai mhnuthV met' autou h ermhneuthV, eiV metaxu ciliwn, dia na anaggeilh proV ton anqrwpon thn euquthta autou×

24

tote qelei eisqai ilewV eiV auton kai qelei eipei, Lutrwson auton apo tou na katabh eiV ton lakkon× egw eurhka exilasmon.

25

H sarx autou qelei eisqai anqhrotera nhpiou× qelei epistreyei eiV taV hmeraV thV neothtoV autou×

26

qelei dehqh tou Qeou kai qelei eunohsei proV auton× kai qelei blepei to proswpon autou en cara× kai qelei apodwsei eiV ton anqrwpon thn dikaiosunhn autou.

27

Qelei blepei proV touV anqrwpouV kai qelei legei, Hmarthsa kai diestreya to orqon, kai den me wfelhsen×

28

all' autoV elutrwse thn yuchn mou apo tou na upagh eiV ton lakkon× kai h zwh mou qelei idei to fwV.

29

[] Idou, panta tauta ergazetai o QeoV diV kai triV meta tou anqrwpou,

30

dia na apostreyh thn yuchn autou apo tou lakkou, wste na fwtisqh en tw fwti twn zwntwn.

31

Prosece, Iwb, akouson mou× siwpa, kai egw qelw lalhsei.

32

Ean echV ti na eiphV, apokriqhti moi× lalhson, dioti epiqumw na dikaiwqhV.

33

Ei de mh, su akouson mou× siwpa kai qelw se didaxei sofian.

Job 34

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: