Modern Greek Bible

Job 30

Job

Return to Index

Chapter 31

1

[] Ekamon sunqhkhn meta twn ofqalmwn mou× kai pwV na ecw ton stocasmon mou epi parqenon;

2

kai ti to meridion para Qeou anwqen; kai h klhronomia tou Pantodunamou ek twn uyhlwn;

3

Ouci afanismoV dia ton asebh; kai talaipwria dia touV ergataV thV anomiaV;

4

den blepei autoV taV odouV mou kai apariqmei panta ta bhmata mou;

5

Ean periepathsa me yeudoV, h o pouV mou espeusen eiV dolon,

6

aV me zugish dia thV staqmhV thV dikaiosunhV kai aV gnwrish o QeoV thn akeraiothta mou×

7

an to bhma mou exetraph apo thV odou kai h kardia mou ephkolouqhse touV ofqalmouV mou, kai an khliV prosekollhqh eiV taV ceiraV mou×

8

na speirw, kai alloV na fagh× kai na ekrizwqwsin oi ekgonoi mou.

9

[] An h kardia mou hpathqh upo gunaikoV, h paremoneusa eiV thn quran tou plhsion mou,

10

h gunh mou na alesh di' allon, kai alloi na peswsin ep' authn.

11

Dioti miaron anomhma touto kai amarthma katadikon×

12

dioti einai pur katatrwgon mecriV afanismou, kai hqelen ekrizwsei panta ta gennhmata mou.

13

An katefronhsa thn krisin tou doulou mou h thV doulhV mou, ote dieferonto proV eme,

14

ti qelw kamei tote, otan egerqh o QeoV; kai otan episkefqh, ti qelw apokriqh proV auton;

15

O poihsaV eme en th koilia, den epoihse kai ekeinon; kai den emorfwsen hmaV o autoV en th mhtra;

16

[] An hrnhqhn thn epiqumian twn ptwcwn, h emarana touV ofqalmouV thV chraV,

17

h efagon monoV ton arton mou, kai o orfanoV den efagen ex autou×

18

dioti o men ek neothtoV mou etrefeto met' emou, wV meta patroV, thn de ek koiliaV thV mhtroV mou wdhghsa×

19

an eidon tina apollumenon di' elleiyin endumatoV h ptwcon cwriV skepasmatoV,

20

an oi nefroi autou den me euloghsan kai den eqermanqh me to mallion twn probatwn mou,

21

an eshkwsa thn ceira mou kata tou orfanou, blepwn oti uperiscuon en th pulh,

22

na pesh o braciwn mou ek tou wmou, kai h ceir mou na suntrifqh ek tou agkwnoV.

23

Dioti o para tou Qeou oleqroV hto eiV eme frikh kai dia thn megaleiothta autou den hqelon dunhqh na anqexw.

24

[] An eqesa eiV to crusion thn elpida mou, h eipa proV to kaqaron crusion, Su eisai to qarroV mou,

25

an eufranqhn dioti o ploutoV mou hto megaV kai dioti h ceir mou eurhken afqonian,

26

an eqewroun ton hlion analamponta h thn selhnhn peripatousan en th lamprothti authV,

27

kai h kardia mou eqelcqh krufiwV, h me to stoma mou efilhsa thn ceira mou,

28

kai touto hqelen eisqai anomhma katadikon× dioti hqelon arnhqh ton Qeon ton Uyiston.

29

An ecarhn eiV ton afanismon tou misountoV me, h epecarhn ote eurhken auton kakon×

30

dioti oude afhka to stoma mou na amarthsh, eucomenoV kataran eiV thn yuchn autou×

31

an oi anqrwpoi thV skhnhV mou den eipon, tiV qelei deixei anqrwpon mh cortasqenta apo twn kreatwn autou;

32

O xenoV den dienuktereuen exw× hnoigon thn quran mou eiV ton odoiporon×

33

[] an eskepasa thn parabasin mou wV o Adam, kruptwn thn anomian mou en tw kolpw mou×

34

dioti mhpwV efoboumhn mega plhqoV, h me etromazen h katafronhsiV twn oikogeneiwn, wste na siwphsw kai na mh ekbw ek thV quraV;

35

W na hto tiV na me hkouen. Idou, h epiqumia mou einai na apekrineto o PantodunamoV eiV eme, kai o antidikoV mou na egrafe biblion.

36

BebaiwV hqelon bastasei auto epi tou wmou mou, hqelon peridesei auto stefanon ep' eme×

37

hqelon fanerwsei proV auton ton ariqmon twn bhmatwn mou× wV arcwn hqelon plhsiasei eiV auton.

38

An o agroV mou kataboa enantion mou kai klaiwsin omou oi aulakeV autou,

39

an efagon ton karpon auton cwriV misqon, h ekamon na ekbh h yuch twn gewrgwn autou,

40

AV futrwswsi triboloi anti sitou kai zizania anti kriqhV. Eteleiwsan oi logoi tou Iwb.

Job 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: