Modern Greek Bible

Job 29

Job

Return to Index

Chapter 30

1

[] Alla twra oi newteroi mou thn hlikian me perigelwsi, twn opoiwn touV pateraV den hqelon katadecqh na balw meta twn kunwn tou poimniou mou.

2

Kai eiV ti twonti hdunato na me wfelhsh h dunamiV twn ceirwn autwn, eiV touV opoiouV h iscuV exelipe;

3

Di' endeian kai peinan hsan apomemonwmenoi× efeugon eiV ghn anudron, skoteinhn, hfanismenhn kai erhmon×

4

ekopton molochn plhsion twn qamnwn kai thn rizan twn arkeuqwn dia trofhn autwn.

5

Hsan ek mesou dediwgmenoi× efwnazon ep' autouV wV kleptaV.

6

Katwkoun en toiV krhmnoiV twn ceimarrwn, taiV trupaiV thV ghV kai toiV brocoiV.

7

Metaxu twn qamnwn wgkwnto× upokatw twn akanqwn sunhgonto×

8

afroneV kai dusfhmoi, ekdediwgmenoi ek thV ghV.

9

Kai twra egw eimai to tragwdion autwn, eimai kai h paroimia autwn.

10

Me bdeluttontai, apomakrunontai ap' emou, kai den sustellontai na ptuwsin eiV to proswpon mou.

11

Epeidh o QeoV dieluse thn uperochn mou kai me eqliyen, aperriyan kai autoi ton calinon emprosqen mou.

12

Ek dexiwn anistantai oi neoi× apwqousi touV podaV mou, kai etoimazousi kat' emou taV oleqriouV odouV autwn.

13

Anatrepousi thn odon mou, epauxanousi thn sumforan mou, cwriV na ecwsi bohqon.

14

Eformwsin wV sfodra plhmmura, epi thV erhmwsewV mou perikuliontai.

15

[] Tromoi estrafhsan ep' eme× katadiwkousi thn yuchn mou wV anemoV× kai h swthria mou parercetai wV nefoV.

16

Kai twra h yuch mou execuqh entoV mou× hmerai qliyewV me katelabon.

17

Thn nukta ta osta mou dieperasqhsan en emoi, kai ta neura mou den anapauontai.

18

Upo thV sfodraV dunamewV hlloiwqh to enduma mou× me perisfiggei wV to perilaimion tou citwnoV mou.

19

Me erriyen eiV ton phlon, kai wmoiwqhn me cwma kai konin.

20

Krazw proV se, kai den moi apokrinesai× istamai, kai me parablepeiV.

21

EgeineV anelehmwn proV eme× dia thV krataiaV ceiroV sou me mastigoneiV.

22

Me eshkwsaV epi ton anemon× me epebibasaV kai dielusaV thn ousian mou.

23

Exeurw men oti qeleiV me ferei eiV qanaton kai ton oikon ton prosdiwrismenon eiV panta zwnta.

24

Alla den qelei ekteinei ceira eiV ton tafon, ean krazwsi proV auton otan afanizh.

25

Den eklausa egw dia ton onta en hmeraiV sklhraiV, kai eluphqh h yuch mou dia ton ptwcon;

26

Enw periemenon to kalon, tote hlqe to kakon× kai enw anemenon to fwV, tote hlqe to skotoV.

27

Ta entosqia mou anebrasan kai den anepauqhsan× hmerai qliyewV me proefqasan.

28

Periepathsa melagcroinoV ouci upo hliou× eshkwqhn, ebohsa en sunaxei.

29

Egeina adelfoV twn drakontwn kai suntrofoV twn strouqokamhlwn.

30

To derma mou emaurisen ep' eme, kai ta osta mou katekauqhsan upo thV flogwsewV.

31

H de kiqara mou meteblhqh eiV penqoV kai to organon mou eiV fwnhn klaiontwn.

Job 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: