Modern Greek Bible

Job 28

Job

Return to Index

Chapter 29

1

[] Kai exhkolouqhsen o Iwb thn parabolhn autou kai eipen×

2

W na hmhn wV eiV touV parelqontaV mhnaV, wV en taiV hmeraiV ote o QeoV me efulatten×

3

ote o lucnoV autou efeggen epi thV kefalhV mou, kai dia tou fwtoV autou periepatoun en tw skotei×

4

kaqwV hmhn en taiV hmeraiV thV akmhV mou, ote h eunoia tou Qeou hto epi thn skhnhn mou×

5

ote o PantodunamoV hto met' emou, kai ta paidia mou kuklw mou×

6

ote eplunon ta bhmata mou me bouturon, kai o bracoV execee di' eme potamouV elaiou×

7

[] ote dia thV polewV exhrcomhn eiV thn pulhn, htoimazon thn kaqedran mou en th plateia

8

Oi neoi me eblepon kai ekruptonto× kai oi geronteV egeiromenoi istanto.

9

Oi arconteV epauon omilounteV kai eballon ceira epi to stoma autwn.

10

H fwnh twn egkritwn ekrateito, kai h glwssa autwn ekollato eiV ton ouraniskon autwn.

11

Ote to wtion hkoue kai me emakarize, kai o ofqalmoV eblepe kai emarturei uper emou×

12

dioti hleuqeroun ton ptwcon bownta kai ton orfanon ton mh econta bohqon.

13

H eulogia tou apollumenou hrceto ep' eme× kai thn kardian thV chraV eufrainon.

14

Eforoun dikaiosunhn kai eneduomhn thn euquthta mou wV ependuthn kai diadhma.

15

Hmhn ofqalmoV eiV ton tuflon kai pouV eiV ton cwlon egw.

16

Hmhn pathr eiV touV ptwcouV, kai thn dikhn thn opoian den egnwrizon exicniazon.

17

Kai sunetribon touV kunodontaV tou adikou kai apespwn to qhrama apo twn odontwn autou.

18

[] Tote elegon, qelw apoqanei en th fwlea mou kai wV thn ammon qelw pollaplasiasei taV hmeraV mou.

19

H riza mou hto anoikth proV ta udata, kai h drosoV dienuktereuen epi twn kladwn mou.

20

H doxa mou aneneouto en emoi, kai to toxon mou ekratuneto en th ceiri mou.

21

Me hkroazonto proseconteV kai eiV thn sumboulhn mou esiwpwn.

22

Meta touV logouV mou den proseqeton ouden, kai h omilia mou estalazen ep' autouV.

23

Kai me periemenon wV thn brochn× kai hsan kechnoteV wV dia thn oyimon brochn.

24

Egelwn proV autouV, kai den episteuon× kai thn faidrothta tou proswpou mou den afinon na pesh.

25

Ean hreskomhn eiV thn odon autwn, ekaqhmhn prwtoV, kai kateskhnoun wV basileuV en tw strateumati, wV o parhgorwn touV teqlimmenouV.

Job 30

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: