Modern Greek Bible

Job 27

Job

Return to Index

Chapter 28

1

[] BebaiwV einai topoV tou arguriou oqen exagetai, kai topoV tou crusiou opou kaqarizetai×

2

o sidhroV lambanetai ek thV ghV kai o calkoV cunetai ek thV petraV.

3

Ballei men o anqrwpoV oria eiV to skotoV kai anicneuei ta panta mecri teleiothtoV× touV liqouV tou skotouV kai thV skiaV tou qanatou.

4

CeimarroV exorma ek tou topou opou katoikei× udata adokimasta upo tou podoV× tauta oligosteuousi kai anacwrousin apo twn anqrwpwn.

5

Peri de thV ghV, ex authV exercetai o artoV kai upokatwqen authV anaskaptetai wV upo puroV×

6

oi liqoi authV einai topoV sapfeirwn× kai en auth cwma crusiou.

7

Thn odon ekeinhn den gnwrizei pthnon kai ofqalmoV gupoV den eiden authn×

8

ta qhria den epathsan authn, o agrioV lewn den eperase di' authV.

9

Ekteinei thn ceira autou epi ton sklhron bracon× anatrepei ta orh apo thV rizhV.

10

Egkoptei potamouV metaxu twn bracwn× kai o ofqalmoV autou anakaluptei pan polutimon.

11

Desmeuei twn potamwn thn plhmmuran× kai to kekrummenon ekferei eiV fwV.

12

All' h sofia poqen qelei eureqh; kai pou einai o topoV thV sunesewV;

13

O anqrwpoV den gnwrizei thn timhn authV× kai den eurisketai en th gh twn zwntwn.

14

[] H abussoV legei, den einai en emoi× kai h qalassa legei, den einai met' emou.

15

Den dunatai na doqh crusion ant' authV× kai argurion den dunatai na zugisqh eiV antallagma authV.

16

Den dunatai na ektimhqh me to crusion tou Ofeir, me ton polutimon onuca kai sapfeiron.

17

To crusion kai o krustalloV den dunatai na exiswqwsi me authn× kai antallagma authV na geinh me skeuh kaqarwtatou crusiou.

18

Den qelei mnhmoneuqh korallion, h margaritai× dioti h timh thV sofiaV einai upertera twn polutimwn liqwn.

19

To topazion thV AiqiopiaV den qelei exiswqh me authn× den qelei ektimhqh me kaqaron crusion.

20

[] Poqen loipon ercetai h sofia; kai pou einai o topoV thV sunesewV;

21

Einai bebaiwV kekrummenh apo twn ofqalmwn pantwn twn zwntwn, kai eskepasmenh apo twn pthnwn tou ouranou.

22

H apwleia kai o qanatoV legousi, Dia twn wtwn hmwn hkousamen thn fhmhn authV.

23

O QeoV ennoei thn odon authV, kai autoV gnwrizei ton topon authV.

24

Epeidh autoV qewrei ewV twn peratwn thV ghV, blepei upokatw pantoV tou ouranou,

25

dia na zugizh to baroV twn anemwn, kai na staqmizh ta udata me metron.

26

Ote ekame nomon dia thn brochn kai odon dia thn astraphn thV bronthV,

27

tote eide kai efanerwsen authn× htoimasen authn kai malista exicniasen authn.

28

Kai eipe proV ton anqrwpon, Idou, o foboV tou Kuriou, outoV einai h sofia, kai h apoch apo tou kakou sunesiV.

Job 29

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: