Modern Greek Bible

Job 26

Job

Return to Index

Chapter 27

1

[] Kai exhkolouqhsen o Iwb thn parabolhn autou kai eipe×

2

Zh o QeoV, o apobalwn thn krisin mou, kai o PantodunamoV, o pikranaV thn yuchn mou,

3

oti panta ton cronon enosw h pnoh mou einai en emoi kai to pneuma tou Qeou eiV touV mukthraV mou,

4

ta ceilh mou den qelousi lalhsei adikian kai h glwssa mou den qelei melethsei dolon.

5

Mh genoito eiV eme na saV dikaiwsw× ewV na ekpneusw, den qelw apomakrunei thn akeraiothta mou ap' emou.

6

Qelw kratei thn dikaiosunhn mou kai den qelw afhsei authn× h kardia mou den qelei me elegxei enosw zw.

7

[] O ecqroV mou na hnai wV o asebhV kai o anistamenoV kat' emou wV o paranomoV.

8

Dioti tiV h elpiV tou upokritou, an kai epleonekthsen, otan o QeoV apospa thn yuchn autou;

9

Ara ge qelei akousei o QeoV thn kraughn autou, otan epelqh ep' auton sumfora;

10

Qelei eufrainesqai eiV ton Pantodunamon; qelei epikaleisqai ton Qeon en panti kairw;

11

[] qelw saV didaxei ti einai en th ceiri tou Qeou× o, ti einai para tw Pantodunamw, den qelw kruyei auto.

12

Idou, seiV panteV eidete× dia ti loipon eisqe olwV toson mataioi;

13

Touto einai para Qeou h meriV tou asebouV anqrwpou, kai h klhronomia twn dunastwn, thn opoian qelousi labei para tou Pantodunamou.

14

Ean oi uioi autou pollaplasiasqwsin, einai dia thn romfaian× kai oi ekgonoi autou den qelousi cortasqh arton.

15

Oi enapoleifqenteV autou qelousi tafh en qanatw× kai ai chrai autou den qelousi klausei.

16

Kai an episwreush argurion wV to cwma kai etoimash imatia wV ton phlon×

17

dunatai men na etoimash, plhn o dikaioV qelei enduqh auta× kai o aqwoV qelei diamoirasqh to argurion.

18

Oikodomei ton oikon autou wV to sarakion, kai wV kalubhn, thn opoian kamnei o agrofulax.

19

Plagiazei plousioV, plhn den qelei sunacqh× anoigei touV ofqalmouV autou kai den uparcei.

20

Tromoi sullambanousin auton wV udata, anemostrobiloV arpazei auton thn nukta.

21

Shkonei auton anatolikoV anemoV, kai upagei× kai apospa auton apo tou topou autou.

22

Dioti o QeoV qelei riyei kat' autou sumforaV kai den qelei feisqh× apo thV ceiroV autou speudei na fugh.

23

Qelousi krothsei taV ceiraV autwn ep' auton, kai qelousi surixei auton apo tou topou autwn.

Job 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: