Modern Greek Bible

Job 25

Job

Return to Index

Chapter 26

1

[] Kai apekriqh o Iwb kai eipe×

2

Poson ebohqhsaV ton adunaton× eswsaV braciona aniscuron.

3

Poson sunebouleusaV ton asofon kai entelh sunesin edeixaV

4

ProV tina aphggeilaV touV logouV; kai tinoV pnoh exhlqen apo sou;

5

[] Oi nekroi tremousin auton upokatwqen twn udatwn, kai oi sugkatoikounteV met' autwn.

6

GumnoV o adhV emprosqen autou, kai h apwleia den ecei skepasma.

7

Ekteinei ton borean epi to kenon× krema thn ghn epi to mhden.

8

Desmeuei ta udata eiV taV nefelaV autou× kai h nefelh den scizetai upokatw autwn.

9

Skepazei to proswpon tou qronou autou× ekteinei to nefoV autou ep' auton.

10

Periekuklwse ta udata me oria, ewV thV sunteleiaV tou fwtoV kai tou skotouV.

11

Oi stuloi tou ouranou tremousi kai existantai apo thV epitimhsewV autou.

12

Tarattei thn qalassan dia thV dunamewV autou, kai dia thV sunesewV autou katadamazei thn uperhfanian authV.

13

Dia tou pneumatoV autou ekosmhse touV ouranouV× h ceir autou eschmatise ton sustrefomenon ofin.

14

Idou, tauta einai merh twn odwn autou× alla poson elaciston pragma akouomen peri autou; thn de bronthn thV dunamewV autou tiV dunatai na ennohsh;

Job 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: