Modern Greek Bible

Job 23

Job

Return to Index

Chapter 24

1

[] Epeidh oi kairoi den einai kekrummenoi apo tou Pantodunamou, dia ti oi gnwrizonteV auton den blepousi taV hmeraV autou;

2

Metakinousin oria× arpazousi poimnia kai poimainousin×

3

afairousi thn onon twn orfanwn× lambanousi ton boun thV chraV eiV enecuron×

4

exwqousi touV endeeiV apo thV odou× oi ptwcoi thV ghV omou kruptontai.

5

Idou, wV agrioi onoi en th erhmw, exercontai eiV ta erga autwn egeiromenoi prwi dia arpaghn× h erhmoV didei trofhn di' autouV kai dia ta tekna autwn.

6

Qerizousin agron mh onta eautwn, kai trugwsin ampelon adikiaV.

7

Kamnousi touV gumnouV na nuktereuwsin aneu imatiou, kai den ecousi skepasma eiV to yucoV.

8

Ugrainontai ek twn brocwn twn orewn kai enagkalizontai ton bracon, mh econteV katafugion.

9

Ekeinoi arpazousi ton orfanon apo tou mastou, kai lambanousin enecuron para tou ptwcou×

10

kamnousin auton na upagh gumnoV aneu imatiou, kai oi bastazonteV ta ceirobola menousi peinwnteV.

11

Oi ekpiezonteV to elaion entoV twn toicwn autwn kai patounteV touV lhnouV autwn, diywsin.

12

Anqrwpoi stenazousin ek thV polewV, kai h yuch twn peplhgwmenwn boa× all' o QeoV den epiqetei eiV autouV afrosunhn.

13

[] Outoi einai ek twn anqistamenwn eiV to fwV× den gnwrizousi taV odouV autou, kai den menousin en taiV triboiV autou.

14

O foneuV egeiromenoV thn aughn foneuei ton ptwcon kai ton endeh, thn de nukta ginetai wV klepthV.

15

O ofqalmoV omoiwV tou moicou parafulattei to nuktwma, legwn, OfqalmoV den qelei me idei× kai kaluptei to proswpon autou.

16

En tw skotei diatrupwsi taV oikiaV, taV opoiaV thn hmeran eshmeiwsan di' eautouV. Den gnwrizousi fwV×

17

dioti h augh einai eiV pantaV autouV skia qanatou× ean tiV gnwrish autouV, einai tromoi skiaV qanatou.

18

[] Einai elafroi epi to proswpon twn udatwn× h meriV autwn einai kathramenh epi thV ghV× den blepousi thn odon twn ampelwn.

19

H xhrasia kai h qermothV arpazousi ta udata thV cionoV, o de tafoV touV amartwlouV.

20

H mhtra qelei lhsmonhsei autouV× o skwlhx qelei boskesqai ep' autouV× den qelousin elqei pleon eiV enqumhsin× kai h adikia qelei suntrifqh wV xulon.

21

Kakopoiousi thn steiran thn ateknon× kai den agaqopoiousi thn chran×

22

kai katakratousi touV dunatouV dia thV dunamewV autwn× egeirontai, kai den einai oudeiV asfalhV en th zwh autou.

23

Edwke men o QeoV eiV autouV asfaleian kai anapauontai× omwV oi ofqalmoi autou einai epi taV odouV autwn.

24

Uyonontai oligon kairon kai den uparcousi, kai kataballontai wV panteV× shkonontai ek tou mesou kai apokoptontai wV h kefalh twn astacuwn×

25

kai ean twra den hnai outw, tiV qelei me diayeusei kai exouqenisei touV logouV mou;

Job 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: