Modern Greek Bible

Job 22

Job

Return to Index

Chapter 23

1

[] Kai apekriqh o Iwb kai eipe×

2

Kai thn shmeron to paraponon mou einai pikron× h plhgh mou einai barutera tou stenagmou mou.

3

Eiqe na hxeuron pou na eurw auton× hqelon upagei ewV tou qronou autou×

4

hqelon ekqesei krisin enwpion autou, kai hqelon emplhsei to stoma mou apodeixewn×

5

hqelon gnwrisei touV logouV touV opoiouV hqele moi apokriqh, kai hqelon nohsei ti hqele moi eipei.

6

Mh en plhqei dunamewV qelei diamacesqai met' emou; ouci× all' hqele balei eiV eme prosochn.

7

Tote hdunato o dikaioV na dialecqh met' autou× kai hqelon eleuqerwqh diapantoV apo tou kritou mou.

8

[] Idou, upagw emproV, alla den einai× kai opisw, alla den blepw auton×

9

eiV ta aristera, otan ergazhtai, alla den dunamai na idw auton. Kruptetai eiV ta dexia, kai den blepw auton.

10

Gnwrizei omwV thn odon mou× me edokimase× qelw exelqei wV crusion.

11

O pouV mou enemeinen eiV ta bhmata autou× efulaxa thn odon autou kai den exeklina×

12

thn entolhn twn ceilewn autou, kai den wpisqodromhsa× diethrhsa touV logouV tou stomatoV autou, mallon para thn anagkaian mou trofhn.

13

[] Dioti autoV einai en mia boulh× kai tiV dunatai na apostreyh auton; kai o, ti epiqumei h yuch autou, kamnei.

14

Dioti ektelei to orisqen eiV eme× kai polla toiauta einai met' autou.

15

Dia touto kataplhttomai apo proswpou autou× sullogizomai kai frittw ap' autou×

16

dioti o QeoV emalakwse thn kardian mou, kai o PantodunamoV me kateplhxen×

17

epeidh den apekophn pro tou skotouV, kai den ekruye ton gnofon apo tou proswpou mou.

Job 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: