Modern Greek Bible

Job 21

Job

Return to Index

Chapter 22

1

[] Kai apekriqh ElifaV o QaimanithV kai eipe×

2

Dunatai anqrwpoV na wfelhsh ton Qeon, dioti fronimoV wn dunatai na wfelh eauton;

3

Einai eucaristhsiV eiV ton Pantodunamon, ean hsai dikaioV; h kerdoV, ean kaqistaV amemptouV taV odouV sou;

4

MhpwV foboumenoV se qelei se elegxei kai qelei elqei eiV krisin meta sou;

5

[] H kakia sou den einai megalh; kai ai anomiai sou apeiroi;

6

Dioti elabeV enecuron para tou adelfou sou anaitiwV kai esterhsaV touV gumnouV apo tou endumatoV autwn.

7

Den epotisaV udwr ton diywnta, kai hrnhqhV arton eiV ton peinwnta.

8

O de iscuroV anqrwpoV apelambane thn ghn× kai o peribleptoV katwkei en auth.

9

ChraV apebaleV abohqhtouV, kai oi bracioneV twn orfanwn sunetribhsan upo sou.

10

Dia touto pagideV se periekuklwsan, kai foboV aifnidioV se tarattei×

11

kai skotoV, wste den blepeiV× kai plhmmura udatwn se skepazei.

12

Den einai o QeoV en toiV uyhloiV tou ouranou; kai qewrhson to uyoV twn astrwn, poson uyhla einai

13

Kai su legeiV, Ti gnwrizei o QeoV; dunatai na krinh dia tou gnofou;

14

Nefh apokruptousin auton, kai den blepei, kai ton guron tou ouranou diaporeuetai.

15

[] MhpwV qeleiV fulaxei thn pantoteinhn odon, thn opoian epathsan oi anomoi;

16

OitineV afhrpasqhsan awrwV, kai to qemelion autwn katepontise ceimarroV×

17

oitineV eipon proV ton Qeon, aposthqi af' hmwn× kai ti qelei kamei o PantodunamoV eiV autouV;

18

All' autoV eneplhsen agaqwn touV oikouV autwn× plhn makran ap' emou h boulh twn asebwn.

19

Oi dikaioi blepousi kai agallontai× kai oi aqwoi mukthrizousin autouV.

20

H men periousia hmwn den hfanisqh, to upoloipon omwV autwn katatrwgei pur.

21

[] Oikeiwqhti loipon met' autou kai eso en eirhnh× outw qelei elqei kalon eiV se.

22

Decqhti loipon ton nomon ek tou stomatoV autou, kai bale touV logouV autou en th kardia sou.

23

Ean epistreyhV proV ton Pantodunamou, qeleiV anoikodomhqh, ekdiwxaV thn anomian makran apo twn skhnwn sou.

24

Kai qeleiV episwreusei to crusion wV cwma kai to crusion tou Ofeir wV taV petraV twn ceimarrwn.

25

Kai o PantodunamoV qelei eisqai o uperaspisthV sou, kai qeleiV ecei plhqoV arguriou.

26

Dioti tote qeleiV eufrainesqe eiV ton Pantodunamon, kai qeleiV uywsei to proswpon sou proV ton Qeon.

27

QeleiV dehqh autou, kai qelei sou eisakousei, kai qeleiV apodwsei taV eucaV sou.

28

Kai o, ti apofasishV, qelei katorqousqai eiV se× kai to fwV qelei feggei epi taV odouV sou.

29

Otan tapeinwqh tiV, tote qeleiV eipei, Einai uywsiV× dioti qelei swsei ton kekufota touV ofqalmouV.

30

Qelei swsei kai ton mh aqwon× nai, dia thV kaqarothtoV twn ceirwn sou qelei swqh.

Job 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: