Modern Greek Bible

Job 20

Job

Return to Index

Chapter 21

1

[] Kai apekriqh o Iwb kai eipen×

2

Akousate meta prosochV thn omilian mou, kai touto aV hnai anti twn parhgoriwn saV.

3

Upoferete me na lalhsw× kai afou lalhsw, empaizete.

4

Mh eiV anqrwpon paraponoumai egw; dia ti loipon na mh taracqh to pneuma mou;

5

Embleyate eiV eme kai qaumasate, kai balete ceira epi stomatoV.

6

Monon na enqumhqw, tarattomai, kai tromoV kurieuei thn sarka mou.

7

[] Dia ti oi asebeiV zwsi, ghraskousi, malista akmazousin eiV plouth;

8

To sperma autwn stereoutai emprosqen autwn met' autwn, kai ta ekgona autwn emprosqen twn ofqalmwn autwn.

9

Ai oikiai autwn einai asfaleiV apo fobou× kai rabdoV Qeou den einai ep' autouV.

10

O bouV autwn sullambanei kai den apotugcanei× h damaliV autwn tiktei kai den apoballei.

11

Apoluousi ta tekna autwn wV probata, kai ta paidia autwn skirtwsi.

12

Lambanousi to tumpanon kai thn kiqaran kai eufrainontai eiV ton hcon tou organou.

13

Diagousi taV hmeraV autwn en agaqoiV kai en mia stigmh katabainousin eiV ton adhn.

14

Kai legousi proV ton Qeon, aposthqi af' hmwn, dioti den qelomen na gnwriswmen taV odouV sou×

15

ti einai o PantodunamoV dia na douleuwmen auton; kai ti wfeloumeqa epikaloumenoi auton;

16

Idou, ta agaqa autwn den einai en th ceiri autwn× makran ap' emou h boulh twn asebwn.

17

[] PosakiV sbunetai o lucnoV twn asebwn, kai ercetai h katastrofh autwn ep' autouV O QeoV diamoirazei eiV autouV wdinaV en th orgh autou.

18

Einai wV acuron emprosqen tou anemou× kai wV koniortoV, ton opoion arpazei o anemostrobiloV.

19

O QeoV fulattei thn poinhn thV anomiaV autwn dia touV uiouV autwn× antapodidei eiV autouV, kai qelousi gnwrisei touto.

20

Oi ofqalmoi autwn qelousin idei thn katastrofhn autwn, kai qelousi piei apo tou qumou tou Pantodunamou.

21

Dioti o asebhV poian hdonhn ecei meq' eauton en tw oikw autou, afou koph eiV to meson o ariqmoV twn mhnwn autou;

22

Qelei didaxei tiV ton Qeon gnwsin; kai autoV krinei touV uyhlouV.

23

O men apoqnhskei en tw akrw thV eudaimoniaV autou, enw einai kata panta eutuchV kai hsucoV×

24

ta pleura autou einai plhrh pacouV, kai ta osta autou potizontai muelon.

25

O de apoqnhskei en pikria yuchV, kai pote den efagen en eufrosunh.

26

Qelousi koitesqai omou en tw cwmati, kai skwlhkeV qelousi skepasei autouV.

27

[] Idou, gnwrizw touV dialogismouV saV, kai taV ponhriaV taV opoiaV mhcanasqe kat' emou.

28

Dioti legete, Pou o oikoV tou arcontoV; kai pou h skhnh thV katoikhsewV twn asebwn;

29

Den hrwthsate touV diabainontaV thn odon; kai ta shmeia autwn den katalambanete;

30

Oti o asebhV fulattetai eiV hmeran afanismou, eiV hmeran orghV feretai.

31

TiV qelei fanerwsei emprosqen autou thn odon autou; kai tiV qelei antapodwsei eiV auton o, ti autoV epraxe;

32

kai autoV qelei ferqh eiV ton tafon, kai qelei diamenei en tw mnhmati.

33

Oi bwloi thV koiladoV qelousin eisqai glukeiV eiV auton, kai paV anqrwpoV qelei upagei katopin autou, kaqwV anariqmhtoi proporeuontai autou.

34

PwV loipon me parhgoreite mataiwV, afou eiV taV apokriseiV saV menei yeudoV;

Job 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: