Modern Greek Bible

Job 19

Job

Return to Index

Chapter 20

1

[] Kai apekriqh Swfar o NaamaqithV kai eipe×

2

Dia touto oi stocasmoi mou me kinousin eiV to na apokriqw, kai dia touto speudw.

3

Hkousa thn eiV eme oneidistikhn epiplhxin, kai to pneuma thV sunesewV mou me kamnei na apokriqw.

4

Den gnwrizeiV touto palaioqen af' otou o anqrwpoV eteqh epi thV ghV,

5

oti o qriamboV twn asebwn einai oligocronioV, kai h cara tou upokritou stigmaia.

6

Kai an to megaleion autou anabh eiV touV ouranouV kai h kefalh autou fqash ewV twn nefelwn,

7

qelei afanisqh diapantoV wV koproV autou× osoi eblepon auton qelousi legei, Pou ekeinoV;

8

qelei petaxei wV oneiron kai den qelei eureqh× kai, wV orasiV thV nuktoV qelei exafanisqh.

9

Kai o ofqalmoV ostiV eblepen auton den qelei idei auton pleon× kai o topoV autou den qelei pleon gnwrisei auton.

10

[] Oi uioi autou qelousi zhthsei thn eunoian twn ptwcwn, kai ai ceireV autou qelousin epistreyei ta agaqa autwn.

11

Ta osta autou gemousin apo twn amarthmatwn thV neothtoV autou, kai qelousi koimhqh met' autou en cwmati.

12

An kai h kakia hnai glukeia en tw stomati autou, krupth authn upo thn glwssan autou×

13

an kai periqalph authn kai den afinh authn, alla krath authn en tw mesw tou ouraniskou autou×

14

omwV h trofh autou qelei alloiwqh eiV ta entosqia autou× colh aspidwn qelei geinei en autw.

15

Ta plouth osa katepie, qelei exemesei× o QeoV qelei ekspasei auta apo thV koiliaV autou.

16

Farmakion aspidwn qelei qhlasei× glwssa ecidnhV qelei qanatwsei auton.

17

Den qelei idei touV potamouV, touV ruakaV touV reontaV meli kai bouturon.

18

Ekeino, dia to opoion ekopiase, qelei apodwsei kai den qelei katapiei auto× kata thn apokthsin qelei geinei h apodosiV autou, kai den qelei carh.

19

Dioti kateqliyen, egkatelipe touV penhtaV× hrpasen oikian, thn opoian den wkodomhse.

20

BebaiwV den qelei gnwrisei anapausin en th koilia autou× den qelei diaswsei ouden ek twn epiqumhtwn autou.

21

Den qelei meinei eiV auton ouden proV trofhn× oqen den qelei elpisei epi ta agaqa autou.

22

En th plhrei afqonia autou qelei epelqei ep' auton stenocwria× pasa h dunamiV thV talaipwriaV qelei epipesei ep' auton.

23

[] Enw kataginetai na emplhsh thn koilian autou, o QeoV qelei aposteilei ton qumon thV orghV autou ep' auton, kai qelei epibrexei auton kat' autou enw trwgei.

24

Enw feugei to oplon to sidhroun, to calkinon toxon qelei diaperasei auton.

25

To beloV suretai kai diapera to swma, kai h astraptousa akmh exercetai ek thV colhV autou. Tromoi einai ep' auton,

26

pan skotoV kruptetai en toiV tameioiV autou× pur asbeston qelei katatrwgei auton× osoi enapeleifqhsan en th skhnh autou qelousi dustucei.

27

O ouranoV qelei anakaluyei thn anomian autou× kai h gh qelei shkwqh kat' autou.

28

H periousia tou oikou autou qelei afanisqh× qelei diarreusei en th hmera thV kat' autou orghV.

29

Auth einai h para tou Qeou meriV tou asebouV anqrwpou, kai h klhronomia h diwrismenh eiV auton para tou Qeou.

Job 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: