Modern Greek Bible

Job 18

Job

Return to Index

Chapter 19

1

[] Kai apekriqh o Iwb kai eipen×

2

EwV pote qelete qlibei thn yuchn mou, kai qelete me katasuntribei me logouV;

3

DekakiV hdh me wneidisate× den aiscunesqe na sklhrunhsqe enantion mou;

4

Kai ean twonti esfala, to sfalma mou menei en emoi.

5

All' ean qelhte exapantoV na megalunqhte enantion mou, kai na ripthte kat' emou to oneidoV mou,

6

maqete twra oti o QeoV me katestreye, kai me periekuklwse me to diktuon autou.

7

Idou, fwnazw, Adikia× alla den eisakouomai× epikaloumai, all' oudemia krisiV.

8

[] Efraxe thn odon mou, kai den dunamai na perasw, kai eqese skotoV eiV taV tribouV mou.

9

Me exeduse thn doxan mou, kai afhrese ton stefanon thV kefalhV mou.

10

Me hfanise pantacoqen, kai canomai× kai exerrizwse thn elpida mou wV dendron.

11

Kai exhye kat' emou ton qumon autou, kai me stocazetai wV ecqron autou.

12

Ta tagmata autou hlqon omou kai htoimasan thn odon autwn enantion mou, kai estratopedeusan perix thV skhnhV mou.

13

Apemakrunen ap' emou touV adelfouV mou, kai hllotriwqhsan olwV ap' emou oi gnwrimoi mou.

14

Oi plhsion mou me afhkan, kai oi gnwstoi mou me elhsmonhsan.

15

Oi katoikounteV en tw oikw mou kai ai qerapainai mou me stocazontai wV xenon× xenoV katestaqhn eiV touV ofqalmouV autwn.

16

Kalw ton uphrethn mou, kai den apokrinetai× me to stoma mou iketeusa auton.

17

H pnoh mou egeine xenh eiV thn gunaika mou, kai ai paraklhseiV mou eiV ta tekna thV koiliaV mou.

18

Kai auta ta paidaria me katefronhsan× eshkwqhn, kai elalhsan enantion mou.

19

PanteV oi mustikoi filoi mou me ebdelucqhsan× kai ekeinoi, touV opoiouV hgaphsa, estrafhsan enantion mou.

20

Ta osta mou ekollhqhsan eiV to derma mou kai eiV thn sarka mou kai dieswqhn me to derma twn odontwn mou.

21

Elehsate me, elehsate me, seiV filoi mou× dioti ceir Qeou me eplhgwse.

22

Dia ti me katatrecete wV o QeoV, kai den ecortasqhte apo twn sarkwn mou;

23

[] W kai na egrafonto oi logoi mou× na enetupounto en bibliw×

24

na enecarattonto epi bracon dia sidhraV grafidoV kai molubdou diapantoV

25

Dioti exeurw oti zh o LutrwthV mou, kai qelei egerqh en toiV escatoiV kairoiV epi thV ghV×

26

kai afou meta to derma mou to swma touto fqarh, palin me thn sarka mou qelw idh ton Qeon×

27

ton opoion autoV egw qelw idei, kai qelousi qewrhsei oi ofqalmoi mou, kai ouci alloV× oi nefroi mou katathkontai en tw kolpw mou.

28

Alla seiV eprepe na eiphte, Dia ti katatrecomen auton; epeidh h riza tou pragmatoV eurisketai en emoi.

29

Fobhqhte thn romfaian× dioti h romfaia einai o ekdikhthV twn anomiwn, dia na gnwrishte oti uparcei krisiV.

Job 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: