Modern Greek Bible

Job 17

Job

Return to Index

Chapter 18

1

[] Kai apekriqh Bildad o SaucithV kai eipen×

2

EwV pote den qelete teleiwsei touV logouV; prosexate, kai epeita qelomen lalhsei.

3

Dia ti logizomeqa wV tetrapoda, kai exacreioumeqa emprosqen saV;

4

W diasparattwn thn yuchn sou en tw qumw sou, dia se h gh qelei egkataleifqh; kai o bracoV qelei metakinhqh apo tou topou autou;

5

[] BebaiwV to fwV twn asebwn qelei sbesqh, kai o spinqhr tou puroV autwn den qelei analamyei×

6

to fwV qelei eisqai skotoV en th skhnh autou, kai o lucnoV autou anwqen autou qelei sbesqh×

7

ta bhmata thV dunamewV autou qelousi sustalqh, kai h boulh autou qelei katakrhmnisei auton.

8

Dioti me touV eautou podaV errifqh eiV diktuon, kai peripatei epi brocwn.

9

PagiV qelei sullabei auton apo thV pternaV× o klepthV qelei uperiscusei kat' autou.

10

H pagiV autou einai kekrummenh en th gh, kai h enedra autou epi thV odou.

11

[] Tromoi qelousi fobizei auton kukloqen, kai qelousi katadiwkei auton kata podaV.

12

H dunamiV autou qelei limoktonhsei, kai oleqroV qelei eisqai etoimoV eiV thn pleuran autou.

13

PrwtotokoV qanatoV qelei katafagei to kalloV tou dermatoV autou× to kalloV autou qelei katafagei.

14

To qarroV autou qelei ekrizwqh apo thV skhnhV autou, kai autoV qelei surqh proV ton basilea twn tromwn.

15

Outoi qelousi katoikhsei en th skhnh autou, htiV den einai pleon autou× qeion qelei diasparh epi thn katoikian autou.

16

Upokatwqen ai rizai autou qelousi xhranqh, kai epanwqen qelei koph o kladoV autou.

17

To mnhmosunon autou qelei exaleifqh apo thV ghV, kai den qelei uparcei pleon to onoma autou en taiV plateiaiV.

18

Qelei exwsqh apo tou fwtoV eiV to skotoV, kai qelei ekblhqh apo tou kosmou.

19

Den qelei ecei oute uion oute eggonon metaxu tou laou autou, oude upoloipon en taiV katoikiaiV autou.

20

Oi metagenesteroi qelousin ekplagh dia thn hmeran autou, kaqwV oi progenesteroi elabon frikhn.

21

BebaiwV toiautai einai ai katoikiai tou asebouV, kai outoV o topoV tou mh gnwrizontoV ton Qeon.

Job 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: