Modern Greek Bible

Job 16

Job

Return to Index

Chapter 17

1

[] To pneuma mou fqeiretai, ai hmerai mou sbunontai, oi tafoi einai etoimoi di' eme.

2

Den einai cleuastai plhsion mou; kai den dianuktereuei o ofqalmoV mou en taiV pikriaiV autwn;

3

Asfalison me, deomai× genou eiV eme egguhthV plhsion sou× tiV hqelen egguhqh eiV eme;

4

Dioti su ekruyaV thn kardian autwn apo sunesewV× dia touto den qeleiV uywsei autouV.

5

Tou lalountoV me apathn proV touV filouV, kai oi ofqalmoi twn teknwn autou qelousi thkesqai.

6

Kai me katesthse paroimian twn lawn× kai enwpion autwn katestaqhn oneidoV.

7

Kai o ofqalmoV mou emaranqh upo thV qliyewV, kai panta ta melh mou egeinan wV skia.

8

Oi euqeiV qelousi qaumasei eiV touto, kai o aqwoV qelei diegerqh kata tou upokritou.

9

O de dikaioV qelei kratei thn odon autou, kai o kaqaroV taV ceiraV qelei epauxhsei thn dunamin autou.

10

[] seiV de panteV epistrafhte, kai elqete twra× dioti oudena suneton qelw eurei metaxu saV.

11

Ai hmerai mou parhlqon, ekophsan oi skopoi mou, ai epiqumiai thV kardiaV mou.

12

Thn nukta metebalon eiV hmeran× to fwV einai plhsion tou skotouV.

13

Ean prosmenw, o tafoV einai h katoikia mou× estrwsa thn klinhn mou en tw skotei.

14

Ebohsa proV thn fqoran, Eisai, pathr mou× proV ton skwlhka, Mhthr mou kai adelfh mou eisai.

15

Kai pou twra h elpiV mou; kai thn elpida mou tiV qelei idei;

16

eiV to baqoV tou adou qelei katabh× bebaiwV qelei anapauqh met' emou en tw cwmati.

Job 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: