Modern Greek Bible

Job 15

Job

Return to Index

Chapter 16

1

[] Tote o Iwb apekriqh kai eipe×

2

Polla toiauta hkousa× aqlioi parhgorhtai eisqe panteV.

3

Ecousi teloV ai mataiologiai; h ti se enqarrunei eiV to na apokrinhsai;

4

Kai egw edunamhn na lalhsw kaqwV seiV× ean h yuch saV hto eiV ton topon thV yuchV mou, hdunamhn na episwreusw logouV enantion saV, kai na kinhsw enantion saV thn kefalhn mou.

5

Hqelon saV eniscusei me to stoma mou, kai h kinhsiV twn ceilewn mou hqele saV anakoufisei.

6

[] An lalw, o ponoV mou den anakoufizetai× kai an siwpw, poia elattwsiV ginetai eiV eme;

7

Alla twra me uperebarunen× hrhmwsaV pasan thn sunodian mou.

8

Kai ai rutideV me taV opoiaV me eshmeiwsaV, einai marturia× kai h iscnothV mou anistamenh eiV eme, marturei epi tou proswpou mou.

9

Me diasparattei o ecqroV mou en tw qumw autou kai me misei× trizei touV odontaV autou enantion mou× oxunei touV ofqalmouV autou ep' eme.

10

Anoigousi to stoma autwn kat' emou× me tuptousi kata thV siagonoV ubristikwV× sunhcqhsan omou ep' eme.

11

O QeoV me paredwken eiV ton adikon, kai me erriyen eiV ceiraV asebwn.

12

Hmhn en hsucia, kai me katesparaxe× kai piasaV me apo tou trachlou, me katesuntriye, kai me eqese skopon autou.

13

Oi toxotai autou me periekuklwsan× diapera ta nefra mou, kai den feidetai× ekceei thn colhn mou epi thn ghn.

14

Me suntribei me plhghn epi plhghn× edramen ep' eme wV gigaV.

15

Sakkon erraya epi to derma mou, kai emoluna to keraV mou me cwma.

16

To proswpon mou katekah upo tou klauqmou, kai skia qanatou einai epi twn blefarwn mou×

17

[] enw adikia den uparcei en taiV cersi mou, kai h proseuch mou einai kaqara.

18

W gh, mh skepashV to aima mou, kai aV mh uparch topoV dia thn kraughn mou,

19

kai twra, idou, o martuV mou einai en tw ouranw, kai h marturia mou en toiV uyistoiV.

20

Oi filoi mou einai oi empaizonteV me× o ofqalmoV mou stalazei dakrua proV ton Qeon.

21

Na hto dunaton na diadikazhtai tiV proV ton Qeon, wV anqrwpoV proV ton plhsion autou.

22

Dioti hlqon ta hriqmhmena eth× kai qelw upagei thn odon, opoqen den qelw epistreyei.

Job 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: