Modern Greek Bible

Job 14

Job

Return to Index

Chapter 15

1

[] Tote apekriqh ElifaV o QaimanithV kai eipen×

2

Eprepe sofoV na proferh stocasmouV mataiouV kai na gemizh thn koilian autou apo anatolikou anemou;

3

Eprepe na filoneikh dia logwn mataiwn kai omiliwn anwfelwn;

4

BebaiwV su aporripteiV ton fobon kai apokleieiV thn dehsin enwpion tou Qeou.

5

Dioti to stoma sou apodeiknuei thn anomian sou, kai exelexaV thn glwssan twn panourgwn.

6

To stoma sou se katadikazei, kai ouci egw× kai ta ceilh sou katamarturousin enantion sou.

7

Mh prwtoV anqrwpoV egennhqhV; h pro twn bounwn eplasqhV;

8

MhpwV hkousaV taV boulaV tou Qeou; kai exhntlhsaV eiV seauton thn sofian;

9

Ti exeureiV, kai den exeuromen; ti ennoeiV, kai den ennooumen;

10

Uparcousi kai metaxu hmwn polioi kai geronteV, gerontoteroi tou patroV sou.

11

Ai parhgoriai tou Qeou fainontai mikron pragma eiV se; h eceiV ti apokrufon en seautw;

12

Dia ti se apoplana h kardia sou; kai dia ti paraferontai oi ofqalmoi sou,

13

wste strefeiV to pneuma sou kata tou Qeou kai afineiV na exercwntai toioutoi logoi ek tou stomatoV sou;

14

Ti einai o anqrwpoV, wste na hnai kaqaroV; kai o gegennhmenoV ek gunaikoV, wste na hnai dikaioV;

15

Idou, eiV touV agiouV autou den empisteuetai× kai oi ouranoi den einai kaqaroi eiV touV ofqalmouV autou×

16

posw mallon bdeluroV kai akaqartoV einai o anqrwpoV, o pinwn anomian wV udwr;

17

[] Egw qelw se didaxei× akouson mou× touto bebaiwV eidon kai qelw fanerwsei,

18

to opoion oi sofoi anhggeilan para twn paterwn autwn, kai den ekruyan×

19

eiV touV opoiouV monouV edoqh h gh, kai xenoV den eperase dia mesou autwn.

20

O asebhV basanizetai pasaV taV hmeraV, kai ariqmhta eth einai pefulagmena dia ton turannon.

21

HcoV fobou einai eiV ta wta autou× en mesw eirhnhV qelei epelqei ep' auton o exoloqreuthV.

22

Den pisteuei oti qelei epistreyei ek tou skotouV, kai perimenei thn macairan.

23

Periplanatai dia arton, kai pou; exeurei oti h hmera tou skotouV einai etoimh plhsion autou.

24

QliyiV kai stenocwria qelousi kataplhttei auton× qelousin uperiscusei kat' autou, wV basileuV eiV machn pareskeuasmenoV×

25

dioti exhplwse thn ceira autou kata tou Qeou kai hlazoneuqh kata tou Pantodunamou×

26

wrmhse kat' autou me trachlon ephrmenon, me thn pepuknwmenhn racin twn aspidwn autou×

27

dioti eskepase to proswpon autou me to pacoV autou kai uperepacune ta pleura autou×

28

kai katwkhsen eiV poleiV erhmouV, eiV oikouV akatoikhtouV, etoimouV dia swrouV.

29

den qelei ploutisqh, oude qelousi diamenei ta uparconta autou, oude qelei ektanqh h afqonia autwn epi thn ghn.

30

Den qelei cwrisqh ek tou skotouV× flox qelei xhranei touV blastouV autou, kai me thn pnohn tou stomatoV autou qelei apelqei.

31

AV mh pisteush eiV thn mataiothta o hpathmenoV, dioti mataiothV qelei eisqai h amoibh autou.

32

Pro tou kairou autou qelei fqarh, kai o kladoV autou den qelei prasinisei.

33

Qelei apobalei thn awron stafulhn autou wV h ampeloV, kai qelei riyei to anqoV autou wV h elaia.

34

Dioti h sunaxiV twn upokritwn qelei erhmwqh, kai pur qelei katafagei taV skhnaV thV dwrolhyiaV.

35

Sullambanousi ponhrian kai gennwsi mataiothta, kai h kardia autwn mhcanatai dolon.

Job 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: