Modern Greek Bible

Job 13

Job

Return to Index

Chapter 14

1

[] AnqrwpoV gegennhmenoV ek gunaikoV einai oligobioV kai plhrhV tarachV×

2

anablastanei wV anqoV kai koptetai× feugei wV skia kai den diamenei.

3

Kai epi toiouton anoigeiV touV ofqalmouV sou, kai me fereiV eiV krisin meta sou;

4

TiV dunatai na exagagh kaqaron apo akaqartou; oudeiV.

5

Epeidh ai hmerai autou einai prosdiwrismenai, o ariqmoV twn mhnwn autou eurisketai para soi, kai su eqesaV ta oria autou, kai den dunatai na uperbh auta,

6

apostreyon ap' autou, dia na hsucash, ewsou cairwn ekplhrwsh wV misqwtoV thn hmeran autou.

7

[] Dioti peri tou dendrou, ean koph, einai elpiV oti qelei anablasthsei, kai oti o truferoV autou blastoV den qelei ekleiyei.

8

Kai an h riza autou palaiwqh en th gh kai o kormoV autou apoqanh en tw cwmati,

9

omwV dia thV osmhV tou udatoV qelei anablasthsei kai qelei ekbalei kladouV wV neofuton.

10

All' o anqrwpoV apoqnhskei kai parercetai× kai o anqrwpoV ekpneei, kai pou einai;

11

KaqwV ta udata ekleipousin ek thV qalasshV kai o potamoV steireuei kai xhrainetai,

12

outwV o anqrwpoV, afou koimhqh, den anistatai× ewsou oi ouranoi mh uparxwsi, den qelousin exupnhsei, kai den qelousin egerqh ek tou upnou autwn.

13

Eiqe na me ekrupteV en tw tafw, na me eskepazeV ewsou parelqh h orgh sou, na prosdiwrizeV eiV eme proqesmian, kai tote na me enqumhqhV

14

Ean apoqanh o anqrwpoV, qelei anazhsei; pasaV taV hmeraV thV ekstrateiaV mou qelw perimenei, ewsou elqh h apallagh mou.

15

QeleiV kalesei, kai egw qelw soi apokriqh× qeleiV epibleyei eiV to ergon twn ceirwn sou.

16

[] Dioti twra ariqmeiV ta diabhmata mou× den parafulatteiV taV amartiaV mou;

17

H parabasiV mou einai epesfragismenh en balantiw, kai epishmeioneiV thn anomian mou.

18

BebaiwV to men oroV pipton exoudenoutai, o de bracoV metakineitai apo tou topou autou.

19

Ta udata trwgousi taV petraV× ai plhmmurai autwn parasurousi to cwma thV ghV× outw su katastrefeiV thn elpida tou anqrwpou,

20

uperiscueiV pantote enantion autou, kai autoV parercetai× metaballeiV thn oyin autou kai apopempeiV auton.

21

Oi uioi autou uyountai, kai autoV den exeurei× kai tapeinountai, kai autoV den ennoei ouden peri autwn.

22

Monon h sarx autou ep' autou qelei ponei, kai h yuch autou en autw qelei penqei.

Job 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: