Modern Greek Bible

Job 11

Job

Return to Index

Chapter 12

1

[] O de Iwb apekriqh kai eipe×

2

seiV eisqe alhqwV oi anqrwpoi, kai me saV qelei teleuthsei h sofia.

3

Kai egw ecw sunesin wV kai umeiV× den eimai katwteroV umwn× kai tiV den gnwrizei toiauta pragmata;

4

Egeina cleuh eiV ton plhsion mou, ostiV epikaloumai ton Qeon, kai moi apokrinetai. O dikaioV kai amemptoV perigelatai.

5

O kinduneuwn na olisqhsh me touV podaV einai eiV ton stocasmon tou eutucountoV wV lucnoV katapefronhmenoV.

6

[] Ai skhnai twn lhstwn eutucousi, kai oi parorgizonteV ton Qeon einai en asfaleia, eiV taV ceiraV twn opoiwn o QeoV ferei afqonian.

7

All' erwthson twra ta zwa, kai qelousi se didaxei× kai ta peteina tou ouranou, kai qelousi soi apaggeilei×

8

h lalhson proV thn ghn, kai qelei se didaxei× kai oi icqueV thV qalasshV qelousi soi dihghqh.

9

TiV ek pantwn toutwn den gnwrizei, oti h ceir tou Kuriou ekame tauta;

10

En th ceiri tou opoiou einai yuch pantwn twn zwntwn kai h pnoh pashV anqrwpinhV sarkoV.

11

To wtion den diakrinei touV logouV; kai o ouraniskoV lambanei geusin tou faghtou autou;

12

[] H sofia einai meta twn gerontwn, kai h sunesiV en th makrothti twn hmerwn.

13

En autw einai h sofia kai h dunamiV× autoV ecei boulhn kai sunesin.

14

Idou, katastrefei, kai den anoikodomeitai× kleiei kata tou anqrwpou, kai oudeiV o anoigwn.

15

Idou, kratei ta udata, kai xhrainontai× palin exapostellei auta, kai katastrefousi thn ghn.

16

Met' autou einai h dunamiV kai h sofia× autou einai o apatwmenoV kai o apatwn.

17

Paradidei lafuron touV bouleutaV kai mwrainei touV kritaV.

18

Luei thn zwnhn twn basilewn kai perizwnei thn osfun autwn me scoinion.

19

Paradidei lafuron touV arcontaV kai katastrefei touV iscurouV.

20

Afairei ton logon twn deinwn rhtorwn, kai shkonei thn sunesin apo twn presbuterwn.

21

Ekceei katafronhsin epi touV arcontaV, kai luei thn zwnhn twn iscurwn.

22

Apokaluptei ek tou skotouV baqea pragmata, kai exagei eiV fwV thn skian tou qanatou.

23

Megalunei ta eqnh kai afanizei auta× platunei ta eqnh kai sustellei auta.

24

Afairei thn kardian apo twn archgwn twn lawn thV ghV, kai kamnei autouV na periplanwntai en erhmw abatw×

25

yhlafwsin en skotei cwriV fwtoV, kai kamnei autouV na paraferwntai wV o mequwn.

Job 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: