Modern Greek Bible

Job 10

Job

Return to Index

Chapter 11

1

[] Kai apekriqh o Swfar o NaamaqithV kai eipe×

2

Den didetai apokrisiV eiV to plhqoV twn logwn; kai o polulogoV qelei dikaiwqh;

3

Ai fluariai sou qelousin apostomwsei touV anqrwpouV; kai otan perigelaV, den qelei se kataiscunei tiV;

4

Dioti eipeV, H omilia mou einai kaqara, kai eimai kaqaroV enwpion sou.

5

All' eiqe na elalei o QeoV kai na hnoige ta ceilh autou enantion sou.

6

Kai na soi efanerone ta krufia thV sofiaV, oti einai diplasia twn osa gnwrizontai. Exeure loipon, oti o QeoV apaitei apo sou oligwteron thV anomiaV sou.

7

[] Dunasai na exicniashV ta baqh tou Qeou; dunasai na exicniashV ton Pantodunamon me enteleian;

8

Tauta einai wV ta uyh tou ouranou× ti dunasai na kamhV; einai baqutera tou adou× ti dunasai na gnwrishV;

9

To metron autwn einai makroteron thV ghV, kai platuteron thV qalasshV.

10

Ean qelhsh na calash kai na kleish, h na sunaxh, tote tiV dunatai na empodish auton;

11

Dioti autoV gnwrizei thn mataiothta twn anqrwpwn, kai blepei thn asebeian× kai den qelei exetasei;

12

O de mataioV anqrwpoV uperhfaneuetai, kai gennatai o anqrwpoV agrion onarion.

13

[] Ean su etoimashV thn kardian sou kai ekteinhV taV ceiraV sou proV auton×

14

ean thn anomian, thn en cersi sou, apomakrunhV kai den afinhV na katoikhsh asebeia en taiV skhnaiV sou×

15

tote bebaiwV qeleiV uywsei to proswpon sou akhlidwton× malista qeleiV eisqai staqeroV kai den qeleiV fobeisqai.

16

Dioti su qeleiV lhsmonhsei thn qliyin× qeleiV enqumhqh authn wV udata diarreusanta×

17

kai o kairoV sou qelei anateilei lamproteroV thV meshmbriaV× kai ean epelqh skotoV epi se, palin qeleiV geinei wV h augh×

18

kai qeleiV eisqai asfalhV, dioti uparcei elpiV eiV se× nai, qeleiV skaptei dia thn skhnhn sou kai qeleiV koimasqai en asfaleia×

19

qeleiV plagiazei, kai oudeiV qelei se tromazei× kai polloi qelousin iketeuei to proswpon sou.

20

Twn de asebwn oi ofqalmoi qelousi maranqh, kai katafugion qelei leiyei ap' autwn, kai h elpiV autwn qelei eisqai na ekpneuswsi.

Job 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: