Modern Greek Bible

Job 9

Job

Return to Index

Chapter 10

1

[] H yuch mou ebarunqh thn zwhn mou× qelw paradoqh eiV to paraponon mou× qelw lalhsei en th pikria thV yuchV mou.

2

Qelw eipei proV ton Qeon, mh me katadikashV× deixon moi dia ti me dikazeiV.

3

Einai kalon eiV se na kataqlibhV, na katafronhV to ergon twn ceirwn sou kai na euodonhV thn boulhn twn asebwn;

4

SarkoV ofqalmouV eceiV; h blepeiV kaqwV blepei anqrwpoV;

5

AnqrwpinoV einai o bioV sou; h ta eth sou wV hmerai anqrwpou,

6

wste anazhteiV thn anomian mou kai anereunaV thn amartian mou;

7

Enw exeureiV oti den hsebhsa× kai den uparcei o eleuqerwn ek twn ceirwn sou.

8

[] Ai ceireV sou me emorfwsan kai me eplasan olon kuklw× kai me katastrefeiV.

9

Enqumhqhti, deomai, oti wV phlon me ekameV× kai eiV cwma qeleiV me epistreyei.

10

Den me hmelxaV wV gala kai me ephxaV wV turon;

11

Derma kai sarka me enedusaV kai me osta kai neura me periefraxaV.

12

Zwhn kai eleoV ecarisaV eiV eme, kai h episkeyiV sou efulaxe to pneuma mou×

13

tauta omwV ekrupteV en th kardia sou× exeurw oti touto hto meta sou.

14

[] Ean amarthsw, me parafulatteiV, kai apo thV anomiaV mou den qeleiV me aqwwsei.

15

Ean asebhsw, ouai eiV eme× kai ean hmai dikaioV, den dunamai na shkwsw thn kefalhn mou× eimai plhrhV atimiaV× ide loipon thn qliyin mou,

16

dioti auxanei. Me kunhgeiV wV agrioV lewn× kai epistrefwn deiknuesai qaumastoV kat' emou.

17

AnaneoneiV touV marturaV sou enantion mou, kai plhquneiV thn orghn sou kat' emou× allagai strateumatoV ginontai ep' eme.

18

Dia ti loipon me exhgageV ek thV mhtraV; eiqe na exepneon, kai ofqalmoV na mh me eblepen.

19

Hqelon eisqai wV mh uparxaV× hqelon ferqh ek thV mhtraV eiV ton tafon.

20

Ai hmerai mou den einai oligai; pauson loipon, kai afeV me, dia na analabw oligon,

21

prin upagw oqen den qelw epistreyei, eiV ghn skotouV kai skiaV qanatou×

22

ghn gnoferan, wV to skotoV thV skiaV tou qanatou, opou taxiV den einai, kai to fwV einai wV to skotoV.

Job 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: