Modern Greek Bible

Job 8

Job

Return to Index

Chapter 9

1

[] Kai apekriqh o Iwb kai eipen×

2

AlhqwV exeurw oti outwV ecei× alla pwV o anqrwpoV qelei dikaiwqh enwpion tou Qeou;

3

Ean qelhsh na diadikasqh met' autou den dunatai na apokriqh proV auton en ek ciliwn.

4

Einai sofoV thn kardian kai krataioV thn dunamin× tiV esklhrunqh enantion autou kai eutuchsen;

5

AutoV metakinei ta orh, kai den gnwrizousi tiV estreyen auta en th orgh autou.

6

AutoV seiei thn ghn apo tou topou authV, kai oi stuloi authV saleuontai.

7

AutoV prostazei ton hlion, kai den anatellei× kai kruptei upo sfragida ta astra.

8

AutoV monoV ekteinei touV ouranouV kai patei epi ta uyh thV qalasshV.

9

AutoV kamnei ton Arktouron, ton Wriwna kai thn Pleiada kai ta tameia tou notou.

10

AutoV kamnei megaleia anexicniasta kai qaumasia anariqmhta.

11

Idou, diabainei plhsion mou, kai den blepw auton× diercetai, kai den ennow auton.

12

Idou, afairei× tiV qelei empodisei auton; tiV qelei eipei proV auton, Ti kamneiV;

13

Ean o QeoV den surh thn orghn autou, oi ephrmenoi bohqoi kataballontai upokatw autou.

14

[] Poson oligwteron egw hqelon apokriqh proV auton, eklegwn touV proV auton logouV mou;

15

proV ton opoion, kai an hmhn dikaioV, den hqelon apokriqh, all' hqelon zhthsei eleoV para tou Kritou mou.

16

Ean kraxw, kai moi apokriqh, den hqelon pisteusei oti eishkouse thV fwnhV mou.

17

Dioti me katasuntribei me anemostrobilon kai plhqunei taV plhgaV mou anaitiwV.

18

Den me afinei na anapneusw, alla me cortazei apo pikriaV.

19

Ean prokhtai peri dunamewV, idou, einai dunatoV× kai ean peri krisewV, tiV qelei marturhsei uper emou;

20

Ean hqelon na dikaiwsw emauton, to stoma mou hqele me katadikasei× ean hqelon eipei, eimai amemptoV, hqele me apodeixei diefqarmenon.

21

Kai an hmhn amemptoV, den hqelon frontisei peri emautou× hqelon katafronhsei thn zwhn mou.

22

[] En touto einai, dia touto eipa, autoV afanizei ton amempton kai ton asebh.

23

Kai an h mastix autou qanatonh euquV, gela omwV eiV thn dokimasian twn aqwwn.

24

H gh paredoqh eiV taV ceiraV tou asebouV× autoV skepazei ta proswpa twn kritwn authV× an ouci autoV, pou kai tiV einai;

25

[] Ai de hmerai mou einai tacudromou tacuterai× feugousi kai den blepousi kalon.

26

Parhlqon wV ploia speudonta× wV aetoV petwmenoV epi to qhrama.

27

Ean eipw, Qelw lhsmonhsei to paraponon mou, qelw paraithsei to penqoV mou kai parhgorhqh×

28

tromazw dia pasaV taV qliyeiV mou, gnwrizwn oti den qeleiV me aqwwsei.

29

Eimai asebhV× dia ti loipon na kopiazw eiV mathn;

30

Ean lousqw en udati cionoV kai epimelwV apokaqarisw taV ceiraV mou×

31

su omwV qeleiV me buqisei eiV ton borboron, wste kai auta mou ta imatia qelousi me bdeluttesqai.

32

Dioti den einai anqrwpoV wV egw, dia na apokriqw proV auton, kai na elqwmen eiV krisin omou.

33

Den uparcei mesithV metaxu hmwn, dia na balh thn ceira autou ep' amfoterouV hmaV.

34

AV apomakrunh ap' emou thn rabdon autou, kai o foboV autou aV mh me ekplhtth×

35

tote qelw lalhsei kai den qelw fobhqh auton× dioti outw den eimai en emautw.

Job 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: