Modern Greek Bible

Job 7

Job

Return to Index

Chapter 8

1

[] Kai apekriqh Bildad o SaucithV kai eipen×

2

EwV pote qeleiV lalei tauta; kai oi logoi tou stomatoV sou qelousin eisqai wV anemoV sfodroV;

3

MhpwV o QeoV anatrepei thn krisin; h o PantodunamoV anatrepei to dikaion;

4

Ean oi uioi sou hmarthsan eiV auton, paredwken autouV eiV thn ceira thV anomiaV autwn.

5

Ean su hqeleV zhthsei ton Qeon prwi, kai hqeleV dehqh tou Pantodunamou×

6

ean hso kaqaroV kai euquV, bebaiwV twra hqelen egerqh dia se, kai hqelen eutucei h katoikia thV dikaiosunhV sou.

7

Kai an h arch sou hto mikra, ta ustera sou omwV hqelon megalunqh sfodra.

8

[] Epeidh erwthson, parakalw, peri twn proterwn genewn, kai ereunhson akribwV peri twn paterwn autwn×

9

dioti hmeiV eimeqa cqesinoi, kai den exeuromen ouden, epeidh ai hmerai hmwn epi thV ghV einai skia×

10

den qelousi se didaxei autoi, kai soi eipei kai proferei logouV ek thV kardiaV autwn;

11

Qallei o papuroV aneu phlou; auxanei o scoinoV aneu udatoV;

12

Enw einai eti prasinoV kai aqeristoV, xhrainetai pro pantoV cortou.

13

OutwV einai ai odoi pantwn twn lhsmonountwn ton Qeon× kai h elpiV tou upokritou qelei caqh×

14

h elpiV autou qelei koph, kai to qarroV autou qelei eisqai istoV aracnhV.

15

Qelei episthricqh epi thn oikian autou, plhn auth den qelei staqh× qelei krathsei authn, plhn den qelei anorqwqh.

16

Einai clwroV emprosqen tou hliou, kai o kladoV autou aplonetai eiV ton khpon autou.

17

Ai rizai autou periplekontai eiV ton swron twn liqwn, kai eklegei ton petrwdh topon.

18

Ean exaleifqh apo tou topou autou, tote qelei arnhqh auton, legwn, Den se eidon.

19

Idou, auth einai h cara thV odou autou, kai ek tou cwmatoV alloi qelousi anablasthsei.

20

[] Idou, o QeoV den qelei aporriyei ton amempton, oude qelei piasei thn ceira twn kakopoiwn×

21

ewsou gemish to stoma sou apo gelwtoV, kai ta ceilh sou alalagmou.

22

Oi misounteV se qelousin enduqh aiscunhn× kai h katoikia twn asebwn den qelei uparcei.

Job 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: