Modern Greek Bible

Job 5

Job

Return to Index

Chapter 6

1

[] O de Iwb apekriqh kai eipen×

2

Eiqe na ezugizeto twonti h luph mou, kai h sumfora mou na etiqeto olh omou en th plastiggi.

3

Epeidh twra hqelen eisqai barutera uper thn ammon thV qalasshV× dia touto oi logoi mou katapinontai.

4

Dioti ta belh tou Pantodunamou einai entoV mou, twn opoiwn to farmakion ekpinei to pneuma mou× oi tromoi tou Qeou paratattontai enantion mou.

5

Ogkatai o agrioV onoV para th cloh; h mukatai o bouV para th fatnh autou;

6

Trwgetai to anoston cwriV alatoV; h uparcei geusiV en tw leukwmati tou wou;

7

Ta pragmata, ta opoia h yuch mou apestrefeto na eggish, egeinan wV to ahdeV faghton mou.

8

[] Eiqe na apelambanon thn aithsin mou, kai na moi ediden o QeoV thn Epiqumian mou.

9

Kai na hqelen eudokhsei o QeoV na me afanish× na apolush thn ceira autou kai na me koyh.

10

Kai qelei eisqai eti h parhgoria mou, oti, kai an katanalwqw en th qliyei kai autoV den me luphqh, egw den ekruya touV logouV tou Agiou.

11

Poia h dunamiV mou, wste na egkarterw; kai poion to teloV mou, wste na upoferh h yuch mou;

12

MhpwV h dunamiV mou einai dunamiV liqwn; h h sarx mou calkoV;

13

MhpwV den exelipen en emoi h bohqeia mou kai apemakrunqh ap' emou h swthria;

14

[] EiV ton teqlimmenon eleoV prepei para tou filou autou× all' autoV egkatelipe ton fobon tou Pantodunamou.

15

Oi adelfoi mou eferqhsan apathlwV wV ceimarroV, wV reuma ceimarrwn parhlqon×

16

oitineV qolonontai ek tou pagou, eiV touV opoiouV dialuetai h ciwn×

17

otan qermanqwsin, ekleipousin× otan geinh qermothV, exaleifontai apo tou topou autwn.

18

Ta icnh thV poreiaV autwn sustrefontai× katantwsin eiV to mhden kai canontai×

19

ta plhqh thV Qaima eqewroun, oi sunodoiporoi thV Seba periemenon autouV×

20

Eyeusqhsan thV elpidoV autwn× hlqon ekei kai enetraphsan.

21

Twra kai seiV eisqe wV autoi× eidete thn plhghn mou kai etromaxate.

22

[] MhpwV egw eipa, Ferete proV eme; h, Dote dwron eiV eme apo thV periousiaV umwn;

23

h, Eleuqerwsate me ek thV ceiroV tou ecqrou; h, Lutrwsate me ek thV ceiroV twn iscurwn;

24

Didaxate me, kai egw qelw siwphsei× kai deixate moi kata ti esfala.

25

Poson iscuroi einai oi orqoi logoi× all' o elegcoV saV, ti apodeiknuei;

26

Fantazesqe na elegxhte logouV, enw ai omiliai tou aphlpismenou einai wV anemoV;

27

Twonti, seiV epipiptete epi ton orfanon, kai skaptete lakkon eiV ton filon saV.

28

Twra loipon euaresthqhte na embleyhte eiV eme, dioti emprosqen umwn keitai an egw yeudwmai.

29

Epistreyate, parakalw× aV mh geinh adikia× nai, epistreyate palin× h dikaiosunh mou einai en toutw.

30

Uparcei adikia en th glwssh mou; den dunatai o ouraniskoV mou na diakrinh ta diefqarmena;

Job 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: