Modern Greek Bible

Job 3

Job

Return to Index

Chapter 4

1

[] Tote ElifaV o QaimanithV apekriqh kai eipen×

2

Ean epiceirisqwmen na lalhswmen proV se, qeleiV dusaresthqh; alla tiV dunatai na krathqh apo tou na omilhsh;

3

Idou, su enouqethsaV pollouV× kai ceiraV adunatouV eniscusaV.

4

Oi logoi sou upesthrixan touV klonizomenouV, kai gonata kamptonta enedunamwsaV.

5

Twra de hlqen epi se touto, kai baruqumeiV× se eggizei, kai tarattesai.

6

O foboV sou den einai to qarroV sou, kai h euquthV twn odwn sou h elpiV sou;

7

[] Enqumhqhti, parakalw× tiV aqwoV wn apwlesqh; kai pou exwloqreuqhsan oi euqeiV;

8

KaqwV egw eidon, osoi hrotriasan anomian kai espeiran asebeian, qerizousin autaV×

9

exoloqreuontai upo tou fushmatoV tou Qeou, kai apo thV pnohV twn mukthrwn autou afanizontai×

10

o brugmoV tou leontoV kai h fwnh tou agriou leontoV kai to gauriama twn skumnwn, esbesqhsan×

11

o lewn apollutai di' elleiyin qhramatoV, kai oi skumnoi thV leainaV diaskorpizontai.

12

[] Kai logoV hlqen ep' eme krufiwV, kai to wtion mou elabe ti par' autou.

13

En mesw twn stocasmwn dia ta oramata thV nuktoV, ote baquV upnoV piptei epi touV anqrwpouV,

14

Frikh sunelabe me kai tromoV, kai megalwV ta osta mou suneseise.

15

Kai pneuma dihlqen ap' emprosqen mou, ai triceV tou swmatoV mou aneshkwqhsan×

16

estaqh, all' egw den diekrina thn morfhn autou× schma efanh emprosqen twn ofqalmwn mou× hkousa lepton fushma kai fwnhn legousan,

17

O anqrwpoV qelei eisqai dikaioteroV tou Qeou; qelei eisqai o anqrwpoV kaqarwteroV tou Poihtou autou;

18

Idou, autoV den empisteuetai eiV touV doulouV autou, kai en toiV aggeloiV autou blepei elattwma×

19

posw mallon eiV touV katoikountaV oikiaV phlinaV, aitineV ecousi to qemelion autwn en tw cwmati kai afanizontai emprosqen tou sarakiou;

20

Apo prwi ewV esperaV fqeirontai× cwriV na nohsh tiV, afanizontai dia pantoV.

21

To megaleion autwn to en autoiV den parercetai; Apoqnhskousin, all' ouci en sofia.

Job 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: