Modern Greek Bible

Job 2

Job

Return to Index

Chapter 3

1

[] Meta tauta hnoixen o Iwb to stoma autou, kai kathrasqh thn hmeran autou.

2

Kai elalhsen o Iwb kai eipen×

3

Eiqe na caqh h hmera kaq' hn egennhqhn, kai h nux kaq' hn eipon, Egennhqh arsenikon.

4

H hmera ekeinh na hnai skotoV× o QeoV na mh anazhthsh authn anwqen, kai na mh fegxh ep' authn fwV.

5

SkotoV kai skia qanatou na amaurwswsin authn× gnofoV na epikaqhtai ep' authn. Na epelqwsin ep' authn wV pikrotathn hmeran.

6

Thn nukta ekeinhn na katakrathsh skotoV× na mh sunafqh me taV hmeraV tou etouV× na mh eiselqh eiV ton ariqmon twn mhnwn.

7

Idou, erhmoV na hnai h nux ekeinh× fwnh carmosunoV na mh epelqh ep' authn.

8

Na katarasqwsin authn oi katarwmenoi taV hmeraV, oi etoimoi na anegeirwsi to penqoV autwn.

9

Na skotisqwsi ta astra thV esperaV authV× na prosmenh to fwV, kai na mh erchtai× kai na mh idh ta blefara thV aughV×

10

dioti den ekleise taV quraV thV koiliaV thV mhtroV mou, kai den ekruye thn qliyin apo twn ofqalmwn mou.

11

[] Dia ti den apeqanon apo mhtraV; kai den exepneusa ama exhlqon ek thV koiliaV;

12

Dia ti me upedecqhsan ta gonata; h dia ti oi mastoi dia na qhlasw;

13

Dioti twra hqelon koimasqai kai hsucazei× hqelon upnwttei× tote hqelon eisqai eiV anapausin,

14

meta basilewn kai bouleutwn thV ghV, oikodomountwn eiV eautouV erhmwseiV×

15

h meta arcontwn, oitineV ecousi crusion, oitineV egemisan touV oikouV autwn arguriou×

16

h wV examblwma kekrummenon den hqelon uparcei, wV brefh mh idonta fwV.

17

Ekei oi asebeiV pauousin apo tou na tarattwsi, kai ekei anapauontai oi kekopiasmenoi×

18

ekei anapauontai omou oi aicmalwtoi× den akouousi fwnhn katadunastou×

19

ekei einai o mikroV kai o megaV× kai o douloV, eleuqeroV tou kuriou autou.

20

[] Dia ti edoqh fwV eiV ton dustuch, kai zwh eiV ton pepikramenon thn euchn,

21

oitineV poqousi ton qanaton kai den epitugcanousin, an kai anoruttwsin auton mallon para kekrummenouV qhsaurouV,

22

oitineV upercairousin, upereufrainontai, otan eurwsi ton tafon;

23

Dia ti edoqh fwV eiV anqrwpon, tou opoiou h odoV einai kekrummenh, kai ton opoion o QeoV periekleise;

24

Dioti pro tou faghtou mou ercetai o stenagmoV mou, kai oi brugmoi mou ekceontai wV udata.

25

Epeidh ekeino, to opoion efoboumhn, sunebh eiV eme, kai ekeino, to opoion etromazon, hlqen ep' eme.

26

Den eicon eirhnhn oude anapausin oude hsucian× orgh ephlqen ep' eme.

Job 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: