Modern Greek Bible

Job 1

Job

Return to Index

Chapter 2

1

[] Hmeran de tina hlqon oi uioi tou Qeou dia na parastaqwsin enwpion tou Kuriou× kai metaxu autwn hlqe kai o SatanaV, dia na parastaqh enwpion tou Kuriou.

2

Kai eipen o KurioV proV ton Satanan, Poqen ercesai; Kai o SatanaV apekriqh proV ton Kurion kai eipe, Perielqwn thn ghn kai emperipathsaV en auth pareimi.

3

Kai eipen o KurioV proV ton Satanan, EbaleV ton noun sou epi ton doulon mou Iwb, oti den uparcei omoioV autou en th gh, anqrwpoV amemptoV kai euquV, foboumenoV ton Qeon kai apecomenoV apo kakou; kai eti kratei thn akeraiothta autou, an kai me parwxunaV kat' autou, dia na exoloqreusw auton aneu aitiaV.

4

Kai apekriqh o SatanaV proV ton Kurion kai eipe, Derma uper dermatoV, kai panta osa ecei o anqrwpoV qelei dwsei uper thV zwhV autou×

5

plhn twra ekteinon thn ceira sou kai eggison ta osta autou kai thn sarka autou, dia na idhV ean den se blasfhmhsh kata proswpon.

6

Kai eipen o KurioV proV ton Satanan, Idou, autoV eiV thn ceira sou× monon thn zwhn autou fulaxon.

7

[] Tote exhlqen o SatanaV ap' emprosqen tou Kuriou kai epataxe ton Iwb me elkoV kakon apo tou icnouV twn podwn autou ewV thV korufhV autou.

8

Kai elaben eiV eauton ostrakon, dia na xuhtai me auto× kai ekaqhto en mesw thV spodou.

9

Tote eipe proV auton gunh autou, Eti krateiV thn akeraiothta sou; Blasfhmhson ton Qeon kai apoqane.

10

O de eipe proV authn, ElalhsaV wV lalei mia ek twn afronwn gunaikwn× ta agaqa monon qelomen decqh ek tou Qeou, kai ta kaka den qelomen decqh; En pasi toutoiV den hmarthsen o Iwb me ta ceilh autou.

11

[] AkousanteV de oi treiV filoi tou Iwb panta tauta ta kaka ta epelqonta ep' auton, hlqon ekastoV ek tou topou autou× ElifaV o QaimanithV kai Bildad o SaucithV kai Swfar o NaamaqithV× dioti eicon sumfwnhsei na elqwsin omou, dia na sulluphqwsin auton kai na parhgorhswsin auton.

12

Kai ote eshkwsan touV ofqalmouV autwn makroqen kai den egnwrisan auton, uywsan thn fwnhn autwn kai eklausan× kai diescisan ekastoV to imation autou kai erriyan cwma epi taV kefalaV autwn proV ton ouranon.

13

Kai ekaqhsan met' autou kata ghV epta hmeraV kai epta nuktaV, kai oudeiV elalhse logon proV auton, dioti eblepon oti o ponoV autou hto megaV sfodra.

Job 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: