Modern Greek Bible

Esther 10

Job

Return to Index

Chapter 1

1

[] AnqrwpoV tiV hto en th gh thV AusitidoV onomazomenoV Iwb× kai o anqrwpoV outoV hto amemptoV kai euquV kai foboumenoV ton Qeon kai apecomenoV apo kakou.

2

Kai egennhqhsan eiV auton epta uioi kai treiV qugatereV.

3

Kai hsan ta kthnh autou eptakiscilia probata kai trisciliai kamhloi kai pentakosia zeugh bown kai pentakosiai onoi kai plhqoV polu uphretwn× kai hto o anqrwpoV ekeinoV o megalhteroV pantwn twn katoikwn thV AnatolhV.

4

[] Kai uphgainon oi uioi autou kai ekamnon sumposia en taiV oikiaiV autwn, ekastoV kata thn hmeran autou, kai estellon kai prosekaloun taV treiV adelfaV autwn dia na trwgwsi kai na pinwsi met' autwn.

5

Kai ote eteleionon ai hmerai tou sumposiou, estellen o Iwb kai hgiazen autouV, kai exegeiromenoV prwi proseferen olokautwmata kata ton ariqmon pantwn autwn× dioti elegen o Iwb, MhpwV oi uioi mou hmarthsan kai eblasfhmhsan ton Qeon en th kardia autwn. OutwV ekamnen o Iwb, pantote.

6

[] Hmeran de tina hlqon oi uioi tou Qeou dia na parastaqwsin enwpion tou Kuriou, kai metaxu autwn hlqe kai o SatanaV.

7

Kai eipen o KurioV proV ton Satanan, Poqen ercesai; Kai o SatanaV apekriqh proV ton Kurion kai eipe, Perielqwn thn ghn kai emperipathsaV en auth pareimi.

8

Kai eipen o KurioV proV ton Satanan, EbaleV ton noun sou epi ton doulon mou Iwb, oti den uparcei omoioV autou en th gh, anqrwpoV amemptoV kai euquV, foboumenoV ton Qeon kai apecomenoV apo kakou;

9

Kai apekriqh o SatanaV proV ton Kurion kai eipe, MhpwV dwrean fobeitai o Iwb ton Qeon;

10

den periefraxaV kukloqen auton kai thn oikian autou kai panta osa ecei; ta erga twn ceirwn autou euloghsaV, kai ta kthnh autou eplhqunqhsan epi thV ghV×

11

plhn twra ekteinon thn ceira sou kai eggison panta osa ecei, dia na idhV ean den se blasfhmhsh kata proswpon.

12

Kai eipen o KurioV proV ton Satanan, Idou, eiV thn ceira sou panta osa ecei× monon ep' auton mh epibalhV thn ceira sou. Kai exhlqen o SatanaV ap' emprosqen tou Kuriou.

13

[] Hmeran de tina oi uioi autou kai ai qugatereV autou etrwgon kai epinon oinon en th oikia tou adelfou autwn tou prwtotokou.

14

Kai hlqe mhnuthV proV ton Iwb kai eipen, Oi boeV hrotriazon kai ai onoi eboskon plhsion autwn×

15

kai epepesan oi Sabaioi kai hrpasan auta× kai touV doulouV epataxan en stomati macairaV× kai egw monoV dieswqhn dia na soi apaggeilw.

16

Enw outoV eti elalei, hlqe kai alloV kai eipe, Pur Qeou epesen ex ouranou kai ekause ta probata kai touV doulouV kai katefagen autouV× kai egw monoV dieswqhn dia na soi apaggeilw.

17

Enw outoV eti elalei, hlqe kai alloV kai eipen, Oi Caldaioi ekamon treiV locouV kai efwrmhsan eiV taV kamhlouV kai hrpasan autaV× kai touV doulouV epataxan en stomati macairaV× kai egw monoV dieswqhn dia na soi apaggeilw.

18

Enw outoV eti elalei, hlqe kai alloV kai eipen, Oi uioi sou kai ai qugatereV sou etrwgon kai epinon oinon en th oikia tou adelfou autwn tou prwtotokou×

19

kai idou, hlqe megaV anemoV ek tou peran thV erhmou kai prosebale taV tessaraV gwniaV tou oikou kai epesen epi ta paidia, kai apeqanon× kai egw monoV dieswqhn dia na soi apaggeilw.

20

[] Tote shkwqeiV o Iwb diescise to ependuma autou kai exurise thn kefalhn autou kai epesen epi thn ghn kai prosekunhse,

21

kai eipe, GumnoV exhlqon ek koiliaV mhtroV mou kai gumnoV qelw epistreyei ekei× o KurioV edwke kai o KurioV afhresen× eih to onoma Kuriou euloghmenon.

22

En pasi toutoiV den hmarthsen o Iwb kai den edwken afrosunhn eiV ton Qeon.

Job 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: