Modern Greek Bible

Esther 6

Esther

Return to Index

Chapter 7

1

[] Hlqon loipon o basileuV kai o Aman na sumposiaswsi meta thV Esqhr thV basilisshV.

2

Kai eipe palin o basileuV proV thn Esqhr thn deuteran hmeran epi tou sumposiou tou oinou, Ti to zhthma sou, basilissa Esqhr; kai qelei doqh eiV se× kai tiV h aithsiV sou; kai ewV tou hmiseoV thV basileiaV ean zhthshV, qelei geinei.

3

Tote apekriqh h Esqhr h basilissa kai eipen, Ean eurhka carin enwpion sou, basileu, kai ean hnai areston eiV ton basilea, h zwh mou aV moi doqh eiV to zhthma mou kai o laoV mou eiV thn aithsin mou×

4

dioti epwlhqhmen, egw kai o laoV mou, eiV apwleian, eiV sfaghn kai eiV oleqron× kai ean hqelomen pwlhqh wV douloi kai doulai hqelon siwphsei, an kai o ecqroV den hdunato na anaplhrwsh thn zhmian tou basilewV.

5

Tote apekriqh o basileuV AssouhrhV kai eipe proV thn Esqhr thn basilissan, TiV einai autoV kai pou einai ekeinoV, ostiV etolmhse na kamh outw;

6

Kai eipen h Esqhr, O enantioV kai ecqroV einai outoV o acreioV Aman. Tote etaracqh o Aman enwpion tou basilewV kai thV basilisshV.

7

[] Kai shkwqeiV o basileuV apo tou sumposiou tou oinou wrgismenoV uphgen eiV ton khpon tou palatiou× o de Aman estaqh, dia na zhthsh thn zwhn autou para thV Esqhr thV basilisshV× dioti eiden oti kakon hto apofasismenon enantion autou para tou basilewV.

8

Kai epestreyen o basileuV apo tou khpou tou palatiou eiV ton oikon tou sumposiou tou oinou× o de Aman hto peptwkwV epi thV klinhV ef' hV hto h Esqhr. Kai eipen o basileuV, Qelei eti kai thn basilissan na biash emprosqen mou en tw oikw; O logoV exhlqen ek tou stomatoV tou basilewV kai eskepasan to proswpon tou Aman.

9

Kai eipen o Arbona, eiV ek twn eunoucwn, enwpion tou basilewV, Idou, kai to xulon penthkonta phcwn to uyoV, to opoion o Aman ekame dia ton Marodocaion, ton lalhsanta agaqa uper tou basilewV, istatai en th oikia tou Aman. Kai eipen o basileuV, Kremasate auton ep' autou.

10

Kai ekremasan ton Aman epi tou xulou, to opoion htoimase dia ton Marodocaion. Kai katepausen o qumoV tou basilewV.

Esther 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: