Modern Greek Bible

Esther 5

Esther

Return to Index

Chapter 6

1

[] En ekeinh th nukti o upnoV efugen apo tou basilewV× kai prosetaxe na ferwsi to biblion twn upomnhmatwn twn cronikwn× kai aneginwskonto enwpion tou basilewV.

2

Kai eureqh gegrammenon oti o MarodocaioV aphggeile peri tou Bicqan kai QereV, duo ek twn eunoucwn tou basilewV, qurwrwn, oitineV ezhthsan na epibalwsi ceira epi ton basilea Assouhrhn.

3

Kai eipen o basileuV, Poia timh kai axioprepeia egeinen eiV ton Marodocaion dia touto; Kai eipon oi douloi tou basilewV oi uphretounteV auton, Den egeinen ouden eiV auton.

4

[] Kai eipen o basileuV, TiV einai en th aulh; eice de elqei o Aman eiV thn exwteran aulhn tou basilikou oikou, dia na eiph proV ton basilea na kremash ton Marodocaion eiV to xulon to opoion htoimase di' auton.

5

Kai eipon proV auton oi douloi tou basilewV, Idou, o Aman istatai en th aulh. Kai eipen o basileuV, AV eiselqh.

6

Kai ote eishlqen o Aman, eipe proV auton o basileuV, Ti prepei na geinh eiV ton anqrwpon, ton opoion euaresteitai o basileuV na timhsh; O de Aman estocasqh en th kardia autou, eiV poion allon o basileuV hqelen euaresthqh na kamh timhn, para eiV eme;

7

Apekriqh loipon o Aman proV ton basilea, Peri tou anqrwpou, ton opoion o basileuV euaresteitai na timhsh,

8

aV ferwsi thn basilikhn stolhn, thn opoian o basileuV enduetai, kai ton ippon epi tou opoiou o basileuV ippeuei, kai na teqh to basilikon diadhma epi thV kefalhV autou×

9

kai h stolh auth kai o ippoV aV doqwsin eiV thn ceira tinoV ek twn megalhterwn arcontwn tou basilewV, dia na stolish ton anqrwpon ton opoion o basileuV euaresteitai na timhsh× kai ferwn auton efippon dia twn odwn thV polewV aV khrutth emprosqen autou, outw qelei ginesqai eiV ton anqrwpon, ton opoion o basileuV euaresteitai na timhsh.

10

Kai eipen o basileuV proV ton Aman, Speuson, labe thn stolhn kai ton ippon, wV eipaV, kai kame outwV eiV ton Marodocaion ton Ioudaion ton kaqhmenon en th basilikh pulh× aV mh leiyh mhden ek pantwn osa eipaV.

11

Kai elaben o Aman thn stolhn kai ton ippon, kai estolise ton Marodocaion kai eferen auton efippon dia twn odwn thV polewV, khruttwn emprosqen autou, outw qelei ginesqai eiV ton anqrwpon, ton opoion o basileuV euaresteitai na timhsh.

12

[] Kai epanhlqen o MarodocaioV eiV thn pulhn tou basilewV× o de Aman espeuse proV ton oikon autou perilupoV kai ecwn thn kefalhn autou kekalummenhn.

13

Kai dihghqh o Aman proV ZereV thn gunaika autou kai proV pantaV touV filouV autou pan o, ti sunebh eiV auton. Kai eipon proV auton oi sofoi autou kai ZereV h gunh autou, Ean o MarodocaioV, emprosqen tou opoiou hrcisaV na ekpipthV, hnai ek tou spermatoV twn Ioudaiwn, den qeleiV katiscusei enantion autou, all' exapantoV qeleiV pesei emprosqen autou.

14

Enw elaloun eti met' autou, efqasan oi eunoucoi tou basilewV kai espeusan na ferwsi ton Aman eiV to sumposion, to opoion htoimasen h Esqhr.

Esther 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: