Modern Greek Bible

Esther 4

Esther

Return to Index

Chapter 5

1

[] Thn trithn de hmeran enduqeisa h Esqhr thn basilikhn stolhn estaqh en th eswtera aulh tou basilikou oikou, apenanti tou oikou tou basilewV× kai o basileuV ekaqhto epi tou basilikou qronou autou en tw basilikw oikw, apenanti thV pulhV tou oikou.

2

Kai wV eiden o basileuV thn Esqhr thn basilissan istamenhn en th aulh, eurhke carin enwpion autou× kai exeteinen o basileuV proV thn Esqhr to crusoun skhptron to en th ceiri autou× kai eplhsiasen h Esqhr kai hggise to akron tou skhptrou.

3

Kai eipe proV authn o basileuV, Ti qeleiV, basilissa Esqhr; kai tiV h aithsiV sou; kai ewV tou hmiseoV thV basileiaV qelei doqh eiV se.

4

Kai apekriqh h Esqhr, Ean hnai areston eiV ton basilea, aV elqh o basileuV kai o Aman thn hmeran tauthn eiV to sumposion, to opoion htoimasa di' auton.

5

Kai eipen o basileuV, Epispeusate ton Aman, dia na kamh ton logon thV Esqhr. Kai hlqon o basileuV kai o Aman eiV to sumposion, to opoion ekamen h Esqhr.

6

Kai eipen o basileuV proV thn Esqhr epi tou sumposiou tou oinou, Ti to zhthma sou; kai qelei doqh eiV se× kai tiV h aithsiV sou; kai ewV tou hmiseoV thV basileiaV ean zhthshV, qelei geinei.

7

Tote apokriqeisa h Esqhr eipe, to zhthma mou kai h aithsiV mou einai×

8

Ean eurhka carin enwpion tou basilewV, kai ean hnai areston eiV ton basilea na ektelesh to zhthma mou kai na kamh thn aithsin mou, aV elqh o basileuV kai o Aman eiV to sumposion to opoion qelw etoimasei di' autouV× kai aurion qelw kamei kata ton logon tou basilewV.

9

[] Tote exhlqen o Aman thn hmeran ekeinhn pericarhV kai euqumoV thn kardian× all' ote o Aman eide ton Marodocaion en th pulh tou basilewV, oti den eshkwqh oude ekinhqh di' auton, eneplhsqh o Aman qumou kata tou Marodocaiou.

10

All' o Aman ekrathsen eauton× kai eiselqwn eiV ton oikon autou esteile kai ekalese touV filouV autou kai ZereV thn gunaika autou,

11

kai dihghqh proV autouV o Aman peri thV doxhV tou ploutou autou kai tou plhqouV twn teknwn autou, kai poson o basileuV emegalunen auton, kai tini tropw uywsen auton uperanw twn arcontwn kai twn doulwn tou basilewV.

12

Kai eipen o Aman, Malista h basilissa Esqhr den prosekalesen eiV to sumposion to opoion ekamen, eimh eme, meta tou basilewV× kai aurion eti eimai proskeklhmenoV proV authn meta tou basilewV×

13

plhn panta tauta den me wfelousin, enosw blepw ton Marodocaion ton Ioudaion kaqhmenon en th pulh tou basilewV.

14

Kai eipe proV auton ZereV h gunh autou kai panteV oi filoi autou, AV kataskeuasqh xulon penthkonta phcwn to uyoV, kai to prwi eipe proV ton basilea na kremasqh o MarodocaioV ep' auto× tote upage pericarhV meta tou basilewV eiV to sumposion. Kai to pragma hresen eiV ton Aman, kai prosetaxe na etoimasqh to xulon.

Esther 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: