Modern Greek Bible

Esther 3

Esther

Return to Index

Chapter 4

1

[] Kai maqwn MarodocaioV apan to ginomenon, diescise ta imatia autou kai eneduqh sakkon en spodw kai exhlqen eiV to meson thV polewV kai eboa meta bohV megalhV kai pikraV×

2

kai hlqen ewV emprosqen thV basilikhV pulhV× dioti oudeiV hdunato na eiselqh eiV thn basilikhn pulhn endedumenoV sakkon.

3

Kai kata pasan eparcian, opou efqasen h prostagh tou basilewV kai to diatagma autou, hto mega penqoV metaxu twn Ioudaiwn, kai nhsteia kai qrhnoV kai ololugmoV× polloi ekoitonto me sakkon kai spodon.

4

Eishlqon de ai qerapainai thV Esqhr kai oi eunoucoi authV, kai aphggeilan touto proV authn. Kai etaracqh sfodra h basilissa× kai epemyen imatia dia na enduswsi ton Marodocaion kai na ekbalwsi ton sakkon autou ap' autou× kai den edecqh.

5

[] Tote ekalesen h Esqhr ton Aqac, ek twn eunoucwn tou basilewV, ton opoion eice diorisei eiV thn uphresian authV, kai prosetaxen eiV auton peri tou Marodocaiou, dia na maqh ti touto, kai dia ti touto.

6

Kai exhlqen o Aqac proV ton Marodocaion eiV thn plateian thV polewV, thn apenanti thV basilikhV pulhV.

7

Kai efanerwse proV auton o MarodocaioV apan to gegonoV eiV auton, kai to poson tou arguriou to opoion o Aman upesceqh na metrhsh eiV ta qhsaurofulakia tou basilewV dia touV IoudaiouV× dia na apolesh autouV.

8

Kai edwken eiV auton to antigrafon tou grammatoV thV diataghV, thV ekdoqeishV en SousoiV dia na afaniswsin autouV, dia na deixh auto eiV thn Esqhr, kai na apaggeilh proV authn kai na paraggeilh eiV authn na eiselqh proV ton basilea, na parakalesh auton kai na kamh aithsin proV auton uper tou laou authV.

9

Kai hlqen o Aqac kai aphggeile proV thn Esqhr touV logouV tou Marodocaiou.

10

H de Esqhr elalhse proV ton Aqac kai edwken eiV auton prostaghn proV ton Marodocaion,

11

PanteV oi douloi tou basilewV, kai o laoV twn eparciwn tou basilewV, exeurousin, oti ostiV, anhr h gunh, eiselqh proV ton basilea eiV thn endoteran aulhn aklhtoV, eiV nomoV autou einai na qanatonhtai, ektoV ekeinou proV ton opoion o basileuV ekteinei to crusoun skhptron dia na zhsh× all' egw den proseklhqhn na eiselqw proV ton basilea hdh triakonta hmeraV.

12

Kai aphggeilan proV ton Marodocaion touV logouV thV Esqhr.

13

Tote o MarodocaioV parhggeile n' apokriqwsi proV thn Esqhr, Mh stocazesai en seauth oti su ek pantwn twn Ioudaiwn qeleiV swqh en tw oikw tou basilewV×

14

dioti ean siwphshV diolou en tw kairw toutw, qelei elqei alloqen anayuch kai swthria eiV touV IoudaiouV, su de kai o oikoV tou patroV sou qelete apolesqh× kai tiV exeurei ean su hlqeV eiV thn basileian dia toiouton kairon opoioV outoV;

15

Tote prosetaxen h Esqhr na apokriqwsi proV ton Marodocaion×

16

Upage, sunaxon pantaV touV IoudaiouV touV euriskomenouV en SousoiV, kai nhsteusate uper emou kai mh faghte kai mh pihte treiV hmeraV, nukta kai hmeran× kai egw kai ai qerapainai mou qelomen nhsteusei omoiwV× kai outw qelw eiselqei proV ton basilea, to opoion den einai kata ton nomon× kai an apolesqw, aV apolesqw.

17

Kai apelqwn o MarodocaioV ekame kata panta osa prosetaxen eiV auton h Esqhr.

Esther 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: