Modern Greek Bible

Nehemiah 11

Nehemiah

Return to Index

Chapter 12

1

[] Outoi de hsan oi iereiV kai oi Leuitai, oi anabanteV meta tou Zorobabel uiou tou Salaqihl, kai tou Ihsou× SeraiaV, IeremiaV, EsdraV,

2

AmariaV, Mallouc, CattouV,

3

SecaniaV, Reoum, Merhmwq,

4

Iddw, Ginneqw, Abia,

5

Miamein, MaadiaV, Bilga,

6

SemaiaV kai Iwiarib, IedaiaV,

7

Sallou, Amwk, CelciaV, IedaiaV. Outoi hsan oi archgoi twn ierewn kai twn adelfwn autwn en taiV hmeraiV Ihsou.

8

Oi de Leuitai, IhsouV, Binnoui, Kadmihl, SerebiaV, IoudaV kai MatqaniaV, o epi twn umnwn, autoV kai oi adelfoi autou.

9

O de BakboukiaV kai o Ounni, oi adelfoi autwn, hsan apenanti autwn dia taV fulakaV.

10

Kai o IhsouV egennhse ton Iwakeim, Iwakeim de egennhse ton Eliaseib, Eliaseib de egennhse ton Iwada,

11

Iwada de egennhse ton Iwnaqan× Iwnaqan de egennhse ton Iaddoua.

12

Kai en taiV hmeraiV tou Iwakeim, iereiV, arconteV patriwn, hsan tou Seraia, o MeraiaV× tou Ieremia, o AnaniaV×

13

tou Esdra, o Mesoullam× tou Amaria, o Iwanan×

14

tou Melicou, o Iwnaqan× tou Sebania, o Iwshf×

15

tou Carhm, o Adna× tou Meraiwq, o Elkai×

16

tou Iddw, o ZacariaV× tou Ginneqwn, o Mesoullam×

17

tou Abia, o Zicri× tou Miniamein, kai tou Mwadia, o Filtai×

18

tou Bilga, o Sammoua× tou Semaia, o Iwnaqan×

19

kai tou Iwiarib, o Matqenai× tou Iedaia, o Ozi×

20

tou Sallai, o Kallai× tou Amwk, o Eber×

21

tou Celkia, o AsabiaV× tou Iedaia, o Naqanahl.

22

Oi Leuitai en taiV hmeraiV tou Eliaseib, Iwada kai Iwanan kai Iaddoua, hsan katagegrammenoi arconteV patriwn× kai oi iereiV, epi thV basileiaV Dareiou tou Persou.

23

Oi uioi tou Leui, arconteV twn patriwn, hsan katagegrammenoi en tw bibliw twn Cronikwn, malista ewV twn hmerwn tou Iwanan uiou tou Eliaseib.

24

Kai oi arconteV twn Leuitwn, AsabiaV, SerebiaV, kai IhsouV o uioV tou Kadmihl, kai oi adelfoi autwn apenanti autwn, dia na ainwsi kai na umnwsi kata thn prostaghn Dabid tou anqrwpou tou Qeou, fulakh apenanti fulakhV.

25

O MatqaniaV kai BakboukiaV, Obadia, Mesoullam, Talmwn, Akkoub, hsan pulwroi fulattonteV thn fulakhn en toiV tameioiV twn pulwn.

26

Outoi hsan en taiV hmeraiV tou Iwakeim, uiou Ihsou, uiou Iwsedec, kai en taiV hmeraiV Neemia tou kubernhtou kai tou ierewV Esdra tou grammatewV.

27

[] Kai en toiV egkainioiV tou teicouV thV Ierousalhm, ezhthsan touV LeuitaV apo pantwn twn topwn autwn dia na ferwsin autouV eiV Ierousalhm, na kamwsi ta egkainia met' eufrosunhV, umnounteV kai yallonteV en kumbaloiV, yalthrioiV kai en kiqaraiV.

28

Kai sunhcqhsan oi uioi twn yaltwdwn kai apo thV pericwrou kukloqen thV Ierousalhm kai apo twn cwriwn Netwfaqi×

29

kai apo tou oikou Gilgal kai apo twn agrwn Geba kai Azmabeq× dioti oi yaltwdoi wkodomhsan cwria eiV eautouV kuklw thV Ierousalhm.

30

Kai ekaqarisqhsan oi iereiV kai oi Leuitai, kai ekaqarisan ton laon kai taV pulaV kai to teicoV.

31

Tote anebibasa touV arcontaV tou Iouda epi to teicoV kai esthsa duo megalouV corouV ainountwn× o men eporeueto epi ta dexia, epi tou teicouV proV thn pulhn thV kopriaV×

32

kai katopin autwn eporeuonto o WsaiaV kai to hmisu twn arcontwn tou Iouda,

33

kai o AzariaV, o EsdraV kai o Mesoullam,

34

o IoudaV kai o Beniamin kai o SemaiaV kai o IeremiaV×

35

kai ek twn uiwn twn ierewn meta salpiggwn, o ZacariaV o uioV tou Iwnaqan, uiou tou Semaia, uiou tou Matqania, uiou tou Micaia, uiou tou Zakcour, uiou tou Asaf×

36

kai oi adelfoi autou, SemaiaV, kai Azarehl, Milalai, Gilalai, Maai, Naqanahl, kai IoudaV, Anani, meta mousikwn organwn Dabid tou anqrwpou tou Qeou, kai EsdraV o grammateuV emprosqen autwn.

37

Kai epi thn pulhn thV phghV kai apenanti autwn, anebhsan dia twn baqmidwn thV polewV Dabid eiV thn anabasin tou teicouV, epanwqen tou oikou tou Dabid, kai ewV thV pulhV twn udatwn proV anatolaV.

38

O de alloV coroV twn ainountwn eporeueto eiV to apenanti, kai egw katopin autwn, kai to hmisu tou laou epi tou teicouV, epanwqen tou purgou twn fournwn kai ewV tou teicouV tou plateoV.

39

Kai epanwqen thV pulhV Efraim kai epanwqen thV palaiaV pulhV, kai epanwqen thV icquikhV pulhV kai tou purgou Ananehl kai tou purgou tou Mea kai ewV thV pulhV thV probatikhV× kai estaqhsan en th pulh thV fulakhV.

40

Kai estaqhsan oi duo coroi twn ainountwn en tw oikw tou Qeou, kai egw kai to hmisu twn proestwtwn met' emou×

41

kai oi iereiV, Eliakeim, MaasiaV, Miniamein, MicaiaV, Eliwhnai, ZacariaV kai AnaniaV, meta salpiggwn×

42

kai MaasiaV kai SemaiaV kai Eleazar kai Ozi kai Iwanan kai MalciaV kai Elam kai Eser. Kai oi yaltwdoi uywsan thn fwnhn autwn, meta tou Iezraia tou epistatou.

43

Kai proseferan en ekeinh th hmera qusiaV megalaV kai eufranqhsan× dioti o QeoV eufranen autouV eufrosunhn megalhn. Kai ai gunaikeV eti kai ta paidia eufranqhsan× kai h eufrosunh thV Ierousalhm hkousqh ewV makroqen.

44

[] Kai en th hmera ekeinh diwrisqhsan andreV epi twn oikhmatwn dia touV qhsaurouV, dia taV prosforaV, dia taV aparcaV kai dia ta dekata, dia na sunagwsin en autoiV apo twn agrwn twn polewn ta nenomismena meridia dia touV iereiV kai LeuitaV× dioti o IoudaV eufranqh ex aitiaV twn ierewn kai ex aitiaV twn Leuitwn twn parestwtwn.

45

Kai oi yaltwdoi kai oi pulwroi efulaxan thn fulakhn tou Qeou autwn kai thn fulakhn tou kaqarismou, kata thn prostaghn tou Dabid kai SolomwntoV tou uiou autou.

46

Dioti en taiV hmeraiV tou Dabid kai tou Asaf hsan ex archV prwtoyaltai kai asmata ainesewV kai umnoi proV ton Qeon.

47

Kai paV o Israhl en taiV hmeraiV tou Zorobabel kai en taiV hmeraiV tou Neemia edidon ta tetagmena meridia twn yaltwdwn kai twn pulwrwn, kata pasan hmeran× kai hgiazon auta eiV touV LeuitaV, kai oi Leuitai hgiazon eiV touV uiouV Aarwn.

Nehemiah 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: