Modern Greek Bible

Nehemiah 10

Nehemiah

Return to Index

Chapter 11

1

[] Kai katwkhsan oi arconteV tou laou en Ierousalhm× kai to upoloipon tou laou erriyan klhrouV, dia na ferwsin ena ek twn deka na katoikhsh en Ierousalhm th agia polei, ta de ennea merh en taiV allaiV polesi.

2

Kai huloghsen o laoV pantaV touV anqrwpouV, osoi proseferan autoproairetwV eautouV na katoikhswsin en Ierousalhm.

3

Outoi de einai oi arconteV thV eparciaV oi katoikhsanteV en Ierousalhm× en de taiV polesi tou Iouda katwkhsan ekastoV en th idiokthsia autou, en taiV polesin autwn, o Israhl, oi iereiV kai oi Leuitai kai oi Neqineim kai oi uioi twn doulwn tou SolomwntoV.

4

Kai en Ierousalhm katwkhsan tineV ek twn uiwn Iouda kai ek twn uiwn Beniamin× ek twn uiwn Iouda, AqaiaV o uioV tou Ozia, uiou Zacaria, uiou Amaria, uiou Sefatia, uiou Maalelehl, ek twn uiwn FareV×

5

kai MaasiaV o uioV tou Barouc, uiou Col-oze, uiou Azaia, uiou Adaia, uiou Iwiarib, uiou Zacaria, uiou tou Shlwni×

6

panteV oi uioi FareV oi katoikhsanteV en Ierousalhm hsan tetrakosioi exhkonta oktw andreV dunamewV.

7

Oi de uioi Beniamin einai outoi× Sallou o uioV tou Mesoullam, uiou Iwad, uiou Fedaia, uiou Kwlaia, uiou Maasia, uiou Iqihl, uiou Iesaia×

8

kai met' autwn, Gabbaei, Sallai, enneakosioi eikosioktw×

9

kai Iwhl o uioV tou Zicri hto eforoV autwn× o de IoudaV, o uioV tou Senoua, deuteroV epi thn polin×

10

Ek twn ierewn, IedaiaV o uioV tou Iwiarib, Iacein,

11

SeraiaV o uioV tou Celkia, uiou Messoullam, uiou Sadwk, uiou Meraiwq, uiou Acitwb, o arcwn tou oikou tou Qeou.

12

Kai oi adelfoi autwn oi poiounteV to ergon tou oikou hsan oktakosioi eikosiduo× kai AdaiaV o uioV tou Ieroam, uiou Felalia, uiou Amsi, uiou Zacaria, uiou Pascwr, uiou Malcia,

13

kai oi adelfoi autou, arconteV patriwn, diakosioi tessarakonta duo× kai Amassai o uioV tou Azarehl, uiou Aazai, uiou Mesillemwq, uiou Immhr,

14

kai oi adelfoi autwn, andreV dunatoi en iscui, ekaton eikosioktw× eforoV de autwn hto Zabdihl, uioV tou Gedwleim.

15

Kai ek twn Leuitwn, SemaiaV o uioV tou Assoub, uiou Azrikam, uiou Asabia, uiou Bounni×

16

kai Sabbeqai kai Iwzabad, ek twn arcontwn twn Leuitwn, hsan epi twn exwterikwn ergwn tou oikou tou Qeou.

17

Kai MatqaniaV o uioV tou Mica, uiou Zabdi, uiou Asaf, hto o exarcwn thV umnwdiaV en th proseuch× kai BakboukiaV o deuteroV metaxu twn adelfwn autou, kai Abda o uioV tou Sammoua, uiou Talal, uiou Iedouqoun.

18

PanteV oi Leuitai en th agia polei hsan diakosioi ogdohkonta tessareV.

19

Oi de pulwroi, Akkoub, Talmwn, kai oi adelfoi autwn oi fulattonteV en taiV pulaiV, hsan ekaton ebdomhkonta duo.

20

[] Kai to upoloipon tou Israhl, oi iereiV kai Leuitai, hsan en pasaiV taiV polesin Iouda, ekastoV en th klhronomia autou.

21

Oi de Neqineim katwkhsan en Ofhl× kai o Sica kai o Gispa hsan epi twn Neqineim.

22

Kai o eforoV twn Leuitwn en Ierousalhm hto Ozi, o uioV tou Bani, uiou Asabia, uiou Matqania, uiou Mica. Ek twn uiwn tou Asaf, oi yaltwdoi hsan epi tou ergou tou oikou tou Qeou.

23

Dioti hto prostagh tou basilewV peri autwn, kai diatetagmenon meridion dia touV yaltwdouV kata pasan hmeran.

24

Kai Peqaia o uioV tou Meshzabehl, ek twn uiwn tou Zera uiou tou Iouda, hto epitropoV tou basilewV en pash upoqesei peri tou laou.

25

Peri de twn cwriwn, meta twn agrwn autwn, tineV ek twn uiwn Iouda katwkhsan en Kiriaq-arba kai taiV kwmaiV authV, kai en Daibwn kai taiV kwmaiV authV, kai en Iekabsehl kai toiV cwrioiV authV,

26

kai en Ihsoua kai en Mwlada kai en Baiq-felet,

27

kai en Asar-soual kai en Bhr-sabee kai taiV kwmaiV authV,

28

kai en Siklag kai en Mekona kai en taiV kwmaiV authV,

29

kai en En-rimmwn kai en Sarea kai en Iarmouq,

30

Zanwa, Odollam kai toiV cwrioiV autwn, LaceiV kai toiV agroiV authV, Azhka kai taiV kwmaiV authV. Kai katwkhsan apo Bhr-sabee ewV thV faraggoV Ennom.

31

Kai oi uioi Beniamin katwkhsan apo Geba en MicmaV kai Aiia kai Baiqhl kai taiV kwmaiV authV,

32

en Anaqwq, Nwb, Anania,

33

Aswr, Rama, Gitqaim,

34

Adid, Sebweim, Neballat,

35

Lwd, kai Wnw, th faraggi twn tektonwn.

36

Kai ek twn Leuitwn katwkhsan diaireseiV en Iouda kai Beniamin.

Nehemiah 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: