Modern Greek Bible

Nehemiah 9

Nehemiah

Return to Index

Chapter 10

1

[] Oi de episfragisanteV hsan NeemiaV o Qirsaqa o uioV tou Acalia, kai SedekiaV,

2

SeraiaV, AzariaV, IeremiaV,

3

Pascwr, AmariaV, MalciaV,

4

CattouV, SebaniaV, Mallouc,

5

Carhm, Merhmwq, ObadiaV,

6

Danihl, Ginneqwn, Barouc,

7

Messoullam, Abia, Meiamein,

8

MaaziaV, Bilgai, SemaiaV× outoi hsan oi iereiV.

9

Kai oi Leuitai IhsouV o uioV tou Azania, Binnoui ek twn uiwn Hnadad, Kadmihl×

10

kai oi adelfoi autwn, SebaniaV, WdiaV, Kelita, FelaiaV, Anan,

11

Mica, Rewb, AsabiaV,

12

Zakcour, SerebiaV, SebaniaV,

13

WdiaV, Bani, Beninou.

14

Oi arconteV tou laou× FarwV, Faaq-mwab, Elam, Zatqou, Bani,

15

Bounni, Azgad, Bhbai,

16

AdwniaV, Bigouai, Adin,

17

Athr, EzekiaV, Azour,

18

WdiaV, Asoum, Bhsai,

19

Arif, Anaqwq, Nebai,

20

MagfiaV, Mesoullam, Ezeir,

21

Meshzabehl, Sadwk, Iaddoua,

22

FelatiaV, Anan, AnaiaV,

23

Wshe, AnaniaV, Assoub,

24

AllwhV, Filea, Swbhk,

25

Reoum, Asabna, MaasiaV,

26

kai Acia, Anan, Ganan,

27

Mallouc, Carhm, Baana.

28

Kai to upoloipon tou laou, oi iereiV, oi Leuitai, oi pulwroi, oi yaltwdoi, oi Neqineim, kai panteV oi apocwrisqenteV apo twn lawn twn topwn proV ton nomon tou Qeou, ai gunaikeV autwn, oi uioi autwn kai ai qugatereV autwn, paV ennown kai ecwn sunesin,

29

hnwqhsan meta twn adelfwn autwn, twn prokritwn autwn, kai eishlqon eiV kataran kai eiV orkon, na peripatwsin eiV ton nomon tou Qeou, ton doqenta dia ceiroV MwusewV tou doulou tou Qeou, kai na fulattwsi kai na ektelwsi pasaV taV entolaV tou Kuriou, tou Kuriou hmwn, kai taV kriseiV autou kai ta diatagmata autou×

30

kai oti den qelomen dwsei taV qugateraV hmwn eiV touV laouV thV ghV, kai taV qugateraV autwn den qelomen labei eiV touV uiouV hmwn×

31

kai, ean oi laoi thV ghV ferwsin agorasima h opoiasdhpote trofaV na pwlhswsin en th hmera tou sabbatou, oti den qelomen labei tauta par' autwn en sabbatw kai en hmera agia× kai oti qelomen afhsei to ebdomon etoV kai thn apaithsin pantoV creouV.

32

[] Dietaxamen eti eiV eautouV na epifortisqwmen na didwmen kat' etoV en triton tou siklou dia thn uphresian tou oikou tou Qeou hmwn,

33

dia touV artouV thV proqesewV kai dia thn pantoteinhn ex alfitwn prosforan, kai dia thn pantoteinhn olokautwsin twn sabbatwn, twn neomhniwn, dia taV epishmouV eortaV kai dia ta agia pragmata kai dia taV peri amartiaV prosforaV, dia na kamnwmen exilewsin uper tou Israhl, kai dia pan to ergon tou oikou tou Qeou hmwn.

34

Kai erriyamen klhrouV metaxu twn ierewn twn Leuitwn kai tou laou peri thV prosforaV twn xulwn, dia na ferwsin auta eiV ton oikon tou Qeou hmwn, kata touV oikouV twn patriwn hmwn, en wrismenoiV kairoiV kat' etoV, dia na kaiwsin epi tou qusiasthriou Kuriou tou Qeou hmwn, kata to gegrammenon en tw nomw×

35

kai dia na ferwmen ta prwtogennhmata thV ghV hmwn kai ta prwtogennhmata twn karpwn pantoV dendrou, kat' etoV, proV ton oikon tou Kuriou×

36

kai ta prwtotoka twn uiwn hmwn kai twn kthnwn hmwn, kata to gegrammenon en tw nomw, kai ta prwtotoka twn bown hmwn kai twn poimniwn hmwn, na ferwmen auta eiV ton oikon tou Qeou hmwn, proV touV iereiV touV leitourgountaV en tw oikw tou Qeou hmwn×

37

kai na ferwmen taV aparcaV tou furamatoV hmwn kai taV prosforaV hmwn kai touV karpouV pantoV dendrou, oinou kai elaiou, proV touV iereiV, eiV ta oikhmata tou oikou tou Qeou hmwn× kai ta dekata thV ghV hmwn proV touV LeuitaV, kai autoi oi Leuitai na lambanwsi ta dekata en pasaiV taiV polesi thV gewrgiaV hmwn.

38

Kai o iereuV o uioV tou Aarwn qelei eisqai meta twn Leuitwn, otan oi Leuitai lambanwsi ta dekata× kai oi Leuitai qelousin anaferei to dekaton twn dekatwn eiV ton oikon tou Qeou hmwn, eiV ta oikhmata tou oikou tou qhsaurou.

39

Dioti oi uioi Israhl kai oi uioi Leui qelousi ferei taV prosforaV tou sitou, tou oinou kai tou elaiou eiV ta oikhmata, opou einai ta skeuh tou agiasthriou, kai oi iereiV oi leitourgounteV kai oi pulwroi kai oi yaltwdoi× kai den qelomen egkataleiyei ton oikon tou Qeou hmwn.

Nehemiah 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: