Modern Greek Bible

Nehemiah 8

Nehemiah

Return to Index

Chapter 9

1

[] Kai en th eikosth tetarth hmera toutou tou mhnoV sunhcqhsan oi uioi Israhl me nhsteian kai me sakkouV kai me cwma ef' eautouV.

2

Kai ecwrisqh to sperma tou Israhl apo pantwn twn xenwn× kai staqenteV exwmologhqhsan taV amartiaV autwn kai taV anomiaV twn paterwn autwn.

3

Kai staqenteV en tw topw autwn, anegnwsan en tw bibliw tou nomou Kuriou tou Qeou autwn, en tetarton thV hmeraV× kai en tetarton, exwmologounto kai prosekunoun Kurion ton Qeon autwn.

4

[] Tote eshkwqh epi to bhma twn Leuitwn IhsouV kai Bani, Kadmihl, SebaniaV, Bounni, SerebiaV, Bani kai Canani, kai anebohsan meta fwnhV megalhV proV Kurion ton Qeon autwn.

5

Kai oi Leuitai, IhsouV kai Kadmihl, Bani, AsabniaV, SerebiaV, WdiaV, SebaniaV kai Peqaia, eipon, Shkwqhte, euloghsate Kurion ton Qeon umwn apo tou aiwnoV ewV tou aiwnoV× kai aV hnai, Qee, euloghmenon to endoxon sou onoma, to uperteron pashV eulogiaV kai ainesewV.

6

Su autoV eisai KurioV monoV× su epoihsaV ton ouranon, touV ouranouV twn ouranwn, kai pasan thn stratian autwn, thn ghn kai panta ta ep' authV, taV qalassaV kai panta ta en autaiV, kai su zwopoieiV panta tauta× kai se proskunousin ai stratiai twn ouranwn.

7

Su eisai KurioV o QeoV, ostiV exelexaV ton Abram kai exhgageV auton apo thV Our twn Caldaiwn, kai edwkaV eiV auton to onoma Abraam×

8

kai eurhkaV thn kardian autou pisthn enwpion sou, kai ekameV proV auton diaqhkhn, oti qeleiV dwsei thn ghn twn Cananaiwn, twn Cettaiwn, twn Amorraiwn kai twn Ferezaiwn kai twn Iebousaiwn kai twn Gergesaiwn, oti qeleiV dwsei authn eiV to sperma autou× kai exetelesaV touV logouV sou× dioti dikaioV eisai su.

9

Kai eideV thn qliyin twn paterwn hmwn en Aiguptw, kai hkousaV thn kraughn autwn epi thn Eruqran qalassan×

10

kai edeixaV shmeia kai terata epi ton Faraw kai epi pantaV touV doulouV autou kai epi panta ton laon thV ghV autou× epeidh egnwrisaV oti uperhfaneuqhsan enantion autwn. Kai ekameV eiV seauton onoma, wV thn hmeran tauthn.

11

Kai diescisaV thn qalassan enwpion autwn, kai diebhsan dia xhraV en mesw thV qalasshV× touV de katadiwkontaV autouV erriyaV eiV ta baqh, wV liqon eiV udata iscura×

12

kai wdhghsaV autouV thn hmeran dia stulou nefelhV, thn de nukta dia stulou puroV, dia na fwtizhV eiV autouV thn odon di' hV emellon na dielqwsi.

13

Kai katebhV epi to oroV Sina, kai elalhsaV met' autwn ex ouranou, kai edwkaV eiV autouV euqeiaV kriseiV kai alhqinouV nomouV, diatagmata kai entolaV agaqaV×

14

kai to agion sou sabbaton ekameV gnwston eiV autouV, kai prosetaxaV eiV autouV entolaV kai diatagmata kai nomouV, dia ceiroV MwusewV tou doulou sou.

15

Kai arton ex ouranou edwkaV eiV autouV eiV thn peinan autwn, kai udwr ek petraV exhgageV eiV autouV eiV thn diyan autwn× kai eipaV proV autouV na eiselqwsi dia na klhronomhswsi thn ghn, peri hV uywsaV thn ceira sou oti qeleiV dwsei authn eiV autouV.

16

Ekeinoi de kai oi patereV hmwn uperhfaneuqhsan kai esklhrunan ton trachlon autwn kai den uphkousan eiV taV entolaV sou×

17

kai hrnhqhsan na upakouswsi kai den enequmhqhsan ta qaumasia sou ta opoia ekameV eiV autouV× all' esklhrunan ton trachlon autwn, kai en th apostasia autwn diwrisan archgon dia na epistreywsin eiV thn douleian autwn. Alla su eisai QeoV sugcwrhtikoV, elehmwn kai oiktirmwn, makroqumoV kai polueleoV, kai den egkatelipeV autouV.

18

Malista, ote ekamon eiV eautouV cwneuton moscon kai eipon, OutoV einai o QeoV sou ostiV se anhgagen ex Aiguptou, kai epraxan megalouV parorgismouV×

19

su omwV, en toiV oiktirmoiV sou toiV megaloiV, den egkatelipeV autouV en th erhmw× o stuloV thV nefelhV den exeklinen ap' autwn thn hmeran, dia na odhgh autouV en th odw, oude o stuloV tou puroV thn nukta, dia na fwtizh eiV autouV kai thn odon di' hV emellon na dielqwsi.

20

Kai edwkaV eiV autouV to agaqon sou pneuma, dia na sunetizh autouV× kai den esterhsaV to manna sou apo tou stomatoV autwn, kai udwr edwkaV eiV autouV eiV thn diyan autwn.

21

Kai tessarakonta eth eqreyaV autouV en th erhmw× den eleiyen eiV autouV ouden× ta imatia autwn den epalaiwqhsan kai oi podeV autwn den eprhsqhsan.

22

Kai edwkaV eiV autouV basileia kai laouV, kai diemerisaV eiV autouV dia meridaV× kai eklhronomhsan thn ghn tou Shwn kai thn ghn tou basilewV thV Esebwn kai thn ghn tou Wg basilewV thV Basan.

23

Kai touV uiouV autwn eplhqunaV wV ta astra tou ouranou× kai efereV autouV eiV thn ghn, eiV thn opoian eipaV proV touV pateraV autwn na eiselqwsi, dia na klhronomhswsin authn.

24

Kai eishlqon oi uioi autwn kai eklhronomhsan thn ghn× kai upetaxaV emprosqen autwn touV katoikouV thV ghV, touV CananaiouV, kai paredwkaV autouV eiV taV ceiraV autwn, kai touV basileiV autwn kai touV laouV thV ghV, dia na kamwsin eiV autouV kata thn qelhsin autwn.

25

Kai ekurieusan poleiV iscuraV kai ghn paceian, kai eklhronomhsan oikouV plhreiV pantwn twn agaqwn, freata wrugmena, ampelwnaV kai elaiwnaV kai dendra karpima en afqonia× kai efagon kai ecortasqhsan kai epacunqhsan kai enetrufhsan, en th megalh sou agaqothti.

26

Kai hpeiqhsan kai epanestathsan enantion sou, kai erriyan ton nomon sou opisw twn nwtwn autwn, kai touV profhtaV sou efoneusan, oitineV diemarturonto enantion autwn dia na epistreywsin autouV proV se, kai epraxan megalouV parorgismouV.

27

Dia touto paredwkaV autouV eiV thn ceira twn qlibontwn autouV, kai kateqliyan autouV× kai en tw kairw thV qliyewV autwn anebohsan proV se, kai su eishkousaV ex ouranou× kai kata touV pollouV oiktirmouV sou edwkaV swthraV eiV autouV, kai eswsan autouV ek thV ceiroV twn qlibontwn autouV.

28

All' afou anepauqhsan, estrafhsan eiV to na prattwsi ponhra enwpion sou× oqen egkatelipeV autouV eiV thn ceira twn ecqrwn autwn, kai exousiasan autouV× ote omwV epestreyan kai anebohsan proV se, su eishkousaV ex ouranou× kai pollakiV hleuqerwsaV autouV kata touV oiktirmouV sou.

29

Kai diemarturhqhV enantion autwn, dia na epistreyhV autouV eiV ton nomon sou× plhn autoi uperhfaneuqhsan kai den uphkousan eiV taV entolaV sou, all' hmarthsan eiV taV kriseiV sou, taV opoiaV ean tiV ektelh, qelei zhsei di' autwn× kai edwkan nwton apeiqh kai esklhrunan ton trachlon autwn kai den hkousan.

30

Kai omwV eth polla parekteinaV ep' autouV, kai diemarturhqhV enantion autwn dia tou pneumatoV sou dia twn profhtwn sou× alla den edwkan akroasin× dia touto paredwkaV autouV eiV thn ceira twn lawn twn topwn.

31

Plhn dia touV pollouV oiktirmouV sou den sunetelesaV autouV, oude egkatelipeV autouV× dioti QeoV oiktirmwn kai elehmwn eisai.

32

Twra loipon, Qee hmwn, o megaV, o iscuroV kai foberoV QeoV, o fulattwn thn diaqhkhn kai to eleoV, aV mh logisqh mikra enwpion sou pasa h qliyiV htiV eurhken hmaV, touV basileiV hmwn, touV arcontaV hmwn kai touV iereiV hmwn kai touV profhtaV hmwn kai touV pateraV hmwn kai panta ton laon sou, apo twn hmerwn twn basilewn thV AssuriaV mecri thV hmeraV tauthV.

33

DikaioV bebaiwV eisai eiV panta ta epelqonta ef' hmaV× dioti su men alhqeian ekameV, hmeiV de hsebhsamen.

34

Kai oi basileiV hmwn, oi arconteV hmwn, oi iereiV hmwn kai oi patereV hmwn, den efulaxan ton nomon sou kai den edwkan prosochn eiV taV entolaV sou kai eiV ta marturia sou, me ta opoia diemarturhqhV enantion autwn.

35

Dioti autoi, en th basileia autwn kai en th megalh sou agaqwsunh thn opoian edwkaV eiV autouV, kai en th gh th plateia kai paceia, thn opoian edwkaV enwpion autwn, den se edouleusan oude estrafhsan apo twn ponhrwn ergwn autwn.

36

Idou, douloi eimeqa thn hmeran tauthn× kai en th gh, thn opoian edwkaV eiV touV pateraV hmwn, dia na trwgwsi ton karpon authV kai ta agaqa authV, idou, douloi eimeqa ep' authV×

37

kai auth didei pollhn afqonian eiV touV basileiV, touV opoiouV epebaleV ef' hmaV dia taV amartiaV hmwn× kai katexousiazousin epi twn swmatwn hmwn kai epi twn kthnwn hmwn kata thn areskeian autwn× kai eimeqa en qliyei megalh.

38

Oqen dia panta tauta hmeiV kamnomen diaqhkhn pisthn kai grafomen authn× kai episfragizousin authn oi arconteV hmwn, oi Leuitai hmwn kai oi iereiV hmwn.

Nehemiah 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: