Modern Greek Bible

Nehemiah 7

Nehemiah

Return to Index

Chapter 8

1

[] Sunhcqh de paV o laoV, wV eiV anqrwpoV, eiV thn plateian thn emprosqen thV pulhV twn udatwn× kai eipon proV Esdran ton grammatea, na ferh to biblion tou nomou tou MwusewV, ton opoion o KurioV prosetaxen eiV ton Israhl.

2

Kai thn prwthn hmeran tou ebdomou mhnoV eferen EsdraV o iereuV ton nomon emprosqen thV sunaxewV andrwn te kai gunaikwn kai pantwn twn dunamenwn na ennowsin akouonteV.

3

Kai anegnwsen en autw, en th plateia th emprosqen thV pulhV twn udatwn, apo thV aughV mecri thV meshmbriaV, enwpion twn andrwn kai twn gunaikwn kai twn dunamenwn na ennowsi× kai ta wta pantoV tou laou proseicon eiV to biblion tou nomou.

4

Istato de EsdraV o grammateuV epi bhmatoV xulinou, to opoion ekamon epithdeV× kai plhsion autou istato MattaqiaV kai Sema kai AnaiaV kai OuriaV kai CelkiaV kai MaasiaV, ek dexiwn autou× ex aristerwn de autou FedaiaV kai Misahl kai MalciaV kai Asoum kai Asbadana, ZacariaV kai Mesoullam.

5

Kai hnoixen o EsdraV to biblion enwpion pantoV tou laou× dioti hto uperanw pantoV tou laou× kai ote hnoixen auto, paV o laoV hgerqh.

6

Kai huloghsen o EsdraV ton Kurion, ton Qeon ton megan. Kai paV o laoV apekriqh, Amhn, Amhn, uyononteV taV ceiraV autwn× kai kuyanteV, prosekunhsan ton Kurion me ta proswpa epi thn ghn.

7

IhsouV de kai Bani kai SerebiaV, Iamein, Akkoub, Sabbeqai, WdiaV, MaasiaV, Kelita, AzariaV, Iwzabad, Anan, FelaiaV kai oi Leuitai exhgoun ton nomon eiV ton laon× kai o laoV istato en tw topw autou.

8

Kai anegnwsan en tw bibliw tou nomou tou Qeou eukrinwV, kai edwkan thn ennoian kai exhghsan ta anaginwskomena.

9

[] Kai o NeemiaV, outoV einai o Qirsaqa, kai EsdraV o iereuV o grammateuV, kai oi Leuitai oi exhgounteV eiV ton laon, eipon proV panta ton laon, H hmera auth einai agia eiV Kurion ton Qeon saV× mh penqeite mhde klaiete. Dioti paV o laoV eklaien, wV hkousan touV logouV tou nomou.

10

Kai eipe proV autouV, Upagete, fagete pacea kai piete glukasmata, kai aposteilate meridaV proV touV mh econtaV mhden htoimasmenon× dioti h hmera einai agia eiV ton Kurion hmwn× kai mh lupeisqe× dioti h cara tou Kuriou einai h iscuV saV.

11

Kai katesigasan oi Leuitai panta ton laon, legonteV, Hsucazete× dioti h hmera einai agia× kai mh lupeisqe.

12

Kai aphlqe paV o laoV, dia na fagwsi kai na piwsi kai na aposteilwsi meridaV kai na kamwsin eufrosunhn megalhn, dioti enohsan touV logouV touV opoiouV efanerwsan eiV autouV.

13

[] Kai thn deuteran hmeran sunhcqhsan oi arconteV twn patriwn pantoV tou laou, oi iereiV kai oi Leuitai, proV Esdran ton grammatea, dia na didacqwsi touV logouV tou nomou.

14

Kai eurhkan gegrammenon en tw nomw, ton opoion prosetaxen o KurioV dia tou MwusewV, na katoikhswsin oi uioi Israhl en skhnaiV en th eorth tou ebdomou mhnoV×

15

kai na dhmosieuswsi kai na diakhruxwsin eiV pasaV taV poleiV autwn kai eiV thn Ierousalhm, legonteV, Exelqete eiV to oroV kai ferete kladouV elaiaV kai kladouV agrielaiaV kai kladouV mursinhV kai kladouV foinikwn kai kladouV dasufullwn dendrwn, dia na kamhte skhnaV, kata to gegrammenon.

16

Kai exelqwn o laoV efere, kai ekamon eiV eautouV skhnaV, ekastoV epi tou dwmatoV autou, kai en taiV aulaiV autwn kai en taiV aulaiV tou oikou tou Qeou kai en th plateia thV pulhV twn udatwn kai en th plateia thV pulhV tou Efraim.

17

Kai pasa h sunaxiV twn epistreyantwn apo thV aicmalwsiaV ekamon skhnaV, kai ekaqhsan en taiV skhnaiV× dioti apo twn hmerwn Ihsou uiou tou Nauh mecri ekeinhV thV hmeraV, oi uioi Israhl den eicon kamei outw. Kai egeinen eufrosunh megalh sfodra.

18

Kai kaq' ekasthn hmeran, apo thV prwthV hmeraV mecri thV teleutaiaV hmeraV, aneginwsken en tw bibliw tou nomou tou Qeou. Kai ekamon eorthn epta hmeraV× thn de ogdohn hmeran pandhmon sunaxin, kata to diatetagmenon.

Nehemiah 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: