Modern Greek Bible

Nehemiah 6

Nehemiah

Return to Index

Chapter 7

1

[] Afou de to teicoV ektisqh, kai esthsa taV quraV, kai diwrisqhsan oi pulwroi kai oi yaltwdoi kai oi Leuitai,

2

prosetaxa peri thV Ierousalhm ton adelfon mou Anani kai ton Ananian ton arconta tou frouriou× dioti hto wV anqrwpoV pistoV kai foboumenoV ton Qeon, uper pollouV.

3

Kai eipa proV autouV, AV mh anoigwntai ai pulai thV Ierousalhm ewsou qermanh o hlioV× kai ekeinwn eti parontwn, na kleiwntai ai qurai kai na asfalizwntai kai fulakai na diorizwntai ek twn katoikwn thV Ierousalhm, ekastoV en th fulakh autou kai ekastoV apenanti thV oikiaV autou.

4

Kai h poliV hto eurucwroV kai megalh, o de laoV oligoV en auth, kai oikiai den hsan wkodomhmenai.

5

[] Kai ebalen o QeoV mou en th kardia mou na sunaxw touV prokritouV kai touV proestwtaV kai ton laon, dia na ariqmhqwsi kata genealogian. Kai eurhka biblion thV genealogiaV ekeinwn, oitineV anebhsan kat' arcaV kai eurhka gegrammenon en autw.

6

Outoi einai oi anqrwpoi thV eparciaV, oi anabanteV ek thV aicmalwsiaV, ek twn metoikisqentwn, touV opoiouV metwkise Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV, kai epistreyanteV eiV Ierousalhm kai eiV thn Ioudaian, ekastoV eiV thn polin autou×

7

oi elqonteV meta Zorobabel, Ihsou, Neemia, Azaria, Raamia, Naamani, Marodocaiou, Bilsan, Mispereq, Bigouai, Neoum, Baana. AriqmoV twn andrwn tou laou Israhl×

8

uioi FarwV, discilioi ekaton ebdomhkonta duo.

9

Uioi Sefatia, triakosioi ebdomhkonta duo.

10

Uioi Arac, exakosioi penthkonta duo.

11

Uioi Faaq-mwab, ek twn uiwn Ihsou kai Iwab, discilioi kai oktakosioi dekaoktw.

12

Uioi Elam, cilioi diakosioi penthkonta tessareV.

13

Uioi Zatqou, oktakosioi tessarakonta pente.

14

Uioi Zakcai, eptakosioi exhkonta.

15

Uioi Binnoui, exakosioi tessarakonta oktw.

16

Uioi Bhbai, exakosioi eikosioktw.

17

Uioi Azgad, discilioi triakosioi eikosiduo.

18

Uioi Adwnikam, exakosioi exhkonta epta.

19

Uioi Bigouai, discilioi exhkonta epta.

20

Uioi Adin, exakosioi penthkonta pente.

21

Uioi Athr ek tou Ezekiou, enenhkonta oktw.

22

Uioi Asoum, triakosioi eikosioktw.

23

Uioi Bhsai, triakosioi eikositessareV.

24

Uioi Arif, ekaton dwdeka.

25

Uioi Gabawn, enenhkonta pente.

26

AndreV Bhqleem kai Netwfa, ekaton ogdohkonta oktw.

27

AndreV Anaqwq, ekaton eikosioktw.

28

AndreV Baiq-asmabeq, tessarakonta duo.

29

AndreV Kiriaq-iareim, Cefeira, kai Bhrwq, eptakosioi tessarakonta treiV.

30

AndreV Rama kai Gabaa, exakosioi eikosi kai eiV.

31

AndreV MicmaV, ekaton eikosiduo.

32

AndreV Baiqhl, kai Gai, ekaton eikositreiV.

33

AndreV thV allhV Nebw, penthkonta duo.

34

Uioi tou allou Elam, cilioi diakosioi penthkonta tessareV.

35

Uioi Carhm, triakosioi eikosi.

36

Uioi Iericw, triakosioi tessarakonta pente.

37

Uioi Lwd, Adid, kai Wnw, eptakosioi eikosi kai eiV.

38

Uioi Senaa, triscilioi enneakosioi triakonta.

39

Oi iereiV× uioi Iedaia, ek tou oikou Ihsou, enneakosioi ebdomhkonta treiV.

40

Uioi Immhr, cilioi penthkonta duo.

41

Uioi Pascwr, cilioi diakosioi tessarakonta epta.

42

Uioi Carhm, cilioi dekaepta.

43

Oi Leuitai× uioi Ihsou ek tou Kadmihl, ek twn uiwn Wdauia, ebdomhkonta tessareV.

44

Oi yaltwdoi× uioi Asaf, ekaton tessarakonta oktw.

45

Oi pulwroi× uioi Salloum, uioi Athr, uioi Talmwn, uioi Akkoub, uioi Atita, uioi Swbai, ekaton triakonta oktw.

46

Oi Neqineim× uioi Sica, uioi Asoufa, uioi Tabbawq,

47

uioi KhrwV, uioi Siaa, uioi Fadwn,

48

uioi Lebana, uioi Agaba, uioi Salmai,

49

uioi Anan, uioi Giddhl, uioi Gaar,

50

uioi Reaia, uioi Resin, uioi Nekwda,

51

uioi Gazam, uioi Ouza, uioi Fasea,

52

uioi Bhsai, uioi Meouneim, uioi Nafouseseim,

53

uioi Bakbouk, uioi Akoufa, uioi Arour,

54

uioi Basliq, uioi Meida, uioi Arsa,

55

uioi BarkwV, uioi Sisara, uioi Qama,

56

uioi Nesia, uioi Atifa.

57

Oi uioi twn doulwn tou SolomwntoV× uioi Swtai, uioi Swfereq, uioi Fereida,

58

uioi Iaala, uioi Darkwn, uioi Giddhl,

59

uioi Sefatia, uioi Attil, uioi Focereq apo Sebaim, uioi Amwn.

60

PanteV oi Neqineim, kai oi uioi twn doulwn tou SolomwntoV, hsan triakosioi enenhkonta duo.

61

Outoi de hsan oi anabanteV apo Qel-melac, Qel-arhsa, Ceroub, Addwn, kai Immhr× den hdunanto omwV na deixwsi ton oikon thV patriaV autwn kai to sperma autwn, an hsan ek tou Israhl×

62

Uioi Dalaia, uioi Twbia, uioi Nekwda, exakosioi tessarakonta duo.

63

Kai ek twn ierewn× uioi Abaia, uioi AkkwV, uioi Barzellai, ostiV elabe gunaika ek twn qugaterwn Barzellai tou Galaaditou kai wnomasqh kata to onoma autwn.

64

Outoi ezhthsan thn katagrafhn autwn metaxu twn apariqmhqentwn kata genealogian, kai den eureqh× oqen exeblhqhsan apo thV ierateiaV.

65

Kai eipe proV autouV o Qirsaqa, na mh fagwsin apo twn agiwtatwn pragmatwn, ewsou anasthqh iereuV meta Ourim kai Qoummim.

66

Pasa h sunaxiV omou hsan tessarakonta duo ciliadeV triakosioi exhkonta,

67

ektoV twn doulwn autwn kai twn qerapainidwn autwn, oitineV hsan eptakiscilioi triakosioi triakonta epta× kai plhn toutwn diakosioi tessarakonta pente yaltwdoi kai yaltriai.

68

Oi ippoi autwn, eptakosioi triakonta ex× ai hmionoi autwn, diakosiai tessarakonta pente×

69

ai kamhloi, tetrakosiai triakonta pente× ai onoi, exakisciliai eptakosiai eikosi.

70

Kai tineV ek twn archgwn twn patriwn edwkan dia to ergon. O Qirsaqa edwken eiV to qhsaurofulakion ciliaV dracmaV crusiou, penthkonta fialaV, pentakosiouV triakonta ieratikouV citwnaV.

71

Kai tineV ek twn archgwn twn patriwn edwkan eiV to qhsaurofulakion tou ergou eikosi ciliadaV dracmaV crusiou kai duo ciliadaV diakosiaV mnaV arguriou.

72

Kai to doqen apo tou epiloipou laou hto eikosi ciliadeV dracmai crusiou, kai disciliai mnai arguriou, kai exhkonta epta ieratikoi citwneV.

73

OutwV oi iereiV kai oi Leuitai kai oi pulwroi kai oi yaltwdoi kai meroV ek tou laou kai oi Neqineim kai paV o Israhl, katwkhsan en taiV polesin autwn. Kai ote efqasen o ebdomoV mhn, oi uioi Israhl hsan en taiV polesin autwn.

Nehemiah 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: