Modern Greek Bible

Nehemiah 5

Nehemiah

Return to Index

Chapter 6

1

[] KaqwV de hkousan o Sanaballat kai o TwbiaV kai o Ghsem o Aray kai oi loipoi ek twn ecqrwn hmwn, oti egw wkodomhsa to teicoV kai den emeine pleon calasma eiV auto, an kai mecriV ekeinou tou kairou quraV den esthsa epi twn pulwn,

2

o Sanaballat kai o Ghsem apesteilan proV eme, legonteV, Elqete, kai aV sunacqwmen omou eiV tina ek twn kwmwn en th pediadi Wnw. Ebouleuonto de na kamwsin eiV eme kakon.

3

Kai apesteila mhnutaV proV autouV, legwn, Ergon mega kamnw kai den dunamai na katabw× dia ti na paush to ergon, otan egw afhsaV auto katabw proV esaV;

4

Kai apesteilan proV eme tetrakiV kata ton tropon touton× kai egw apekriqhn proV autouV kata ton auton tropon.

5

Tote o Sanaballat apesteile proV eme ton doulon autou kata ton auton tropon, pempthn foran, me anoikthn epistolhn eiV thn ceira autou×

6

en h hto gegrammenon, Hkousqh metaxu twn eqnwn, kai o Gasmou legei, oti su kai oi Ioudaioi bouleuesqe na epanastathshte× dia touto su oikodomeiV to teicoV, dia na geinhV basileuV autwn, kata touV logouV toutouV×

7

eti diwrisaV profhtaV, na khruttwsi peri sou en Ierousalhm, legonteV, Einai basileuV en Iouda× kai twra qelei apaggelqh proV ton basilea kata touV logouV toutouV× elqe loipon twra, kai aV sumbouleuqwmen omou.

8

Tote apesteila proV auton, legwn, Den einai toiauta pragmata kaqwV su legeiV, alla su platteiV auta ek thV kardiaV sou.

9

Dioti panteV outoi efoberizon hmaV, legonteV, Qelousin exasqenhsei ai ceireV autwn apo tou ergou, kai den qelei ektelesqh. Twra loipon, Qee, krataiwson taV ceiraV mou.

10

[] Kai egw uphga eiV thn oikian tou Semaia, uiou tou Dalaia, uiou tou Meetabehl, ostiV hto kekleismenoV× kai eipen, AV sunelqwmen omou eiV ton oikon tou Qeou, entoV tou naou, kai aV kleiswmen taV quraV tou naou× dioti autoi ercontai na se foneuswsi× nai, thn nukta ercontai na se foneuswsin.

11

All' egw apekriqhn, AnqrwpoV opoioV egw hqelon fugei; kai tiV, opoioV egw, hqelen eiselqei eiV ton naon dia na swsh thn zwhn autou; den qelw eiselqei.

12

Kai idou, egnwrisa oti o QeoV den apesteilen auton na proferh thn profhteian tauthn enantion mou× all' oti o TwbiaV kai o Sanaballat emisqwsan auton.

13

Dia touto hto memisqwmenoV, dia na fobhqw kai na kamw outw kai na amarthsw, kai na ecwsin aformhn na kakologhswsi, dia na me oneidiswsi.

14

Mnhsqhti, Qee mou, tou Twbia kai tou Sanaballat kata ta erga autwn tauta, kai eti thV profhtisshV NwadiaV kai twn loipwn profhtwn, oitineV me efoberizon.

15

[] Outw sunetelesqh to teicoV kata thn eikosthn pempthn tou mhnoV Eloul, en penthkonta duo hmeraiV.

16

Kai ote hkousan panteV oi ecqroi hmwn, tote efobhqhsan panta ta eqnh ta perix hmwn, kai etapeinwqhsan sfodra eiV touV ofqalmouV eautwn× dioti egnwrisan oti para tou Qeou hmwn egeine to ergon touto.

17

Proseti en taiV hmeraiV ekeinaiV oi prokritoi tou Iouda epempon sunecwV taV epistolaV autwn proV ton Twbian, kai ai tou Twbia hrconto proV autouV.

18

Dioti hsan en tw Iouda polloi wrkismenoi eiV auton, epeidh hto gambroV tou Secania, uiou tou Arac× kai Iwanan o uioV autou eice labei thn qugatera tou Mesoullam, uiou tou Baraciou.

19

Malista dihgounto enwpion mou taV agaqoergiaV autou, kai aneferon proV auton touV logouV mou. Kai o TwbiaV estellen epistolaV dia na me foberizh.

Nehemiah 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: