Modern Greek Bible

Nehemiah 3

Nehemiah

Return to Index

Chapter 4

1

[] Ote de hkousen o Sanaballat oti hmeiV oikodomoumen to teicoV, wrgisqh kai hganakthse polu kai periegelase touV IoudaiouV.

2

Kai elalhsen enwpion twn adelfwn autou kai tou strateumatoV thV SamareiaV kai eipe, Ti kamnousin oi aqlioi outoi Ioudaioi; qelousin afhsei autouV; qelousi qusiasei; qelousi teleiwsei en mia hmera; qelousin anazwopoihsei ek twn swrwn tou cwmatoV touV liqouV, kai toutouV kekaumenouV;

3

Plhsion de autou hto TwbiaV o AmmwnithV× kai eipe, Kai an ktiswsin, alwphx anabainousa qelei kaqairesei to liqinon autwn teicoV.

4

Akouson, Qee hmwn× dioti mukthrizomeqa× kai streyon ton oneidismon autwn kata thV kefalhV autwn kai kame autouV na geinwsi lafuron en gh aicmalwsiaV×

5

kai mh kaluyhV thn anomian autwn, kai h amartia autwn aV mh exaleifqh ap' emprosqen sou× dioti proeferan oneidismouV kata twn oikodomountwn.

6

OutwV anwkodomhsamen to teicoV× kai apan to teicoV sunedeqh, ewV tou hmiseoV autou× dioti o laoV eice kardian eiV to ergazesqai.

7

[] All' ote Sanaballat kai TwbiaV kai oi ArabeV kai oi Ammwnitai kai oi Azwtioi hkousan oti ta teich thV Ierousalhm episkeuazontai, kai oti ta calasmata hrcisan na frattwntai, wrgisqhsan sfodra×

8

kai sunwmosan panteV omou na elqwsi na polemhswsin enantion thV Ierousalhm, kai na kamwsin eiV authn blabhn.

9

Kai hmeiV proshuchqhmen eiV ton Qeon hmwn kai esthsamen fulakaV enantion autwn hmeran kai nukta, foboumenoi ap' autwn.

10

Kai eipen o IoudaV, H dunamiV twn ergatwn htonhse, kai to cwma einai polu, kai hmeiV den dunameqa na oikodomwmen to teicoV.

11

Oi de ecqroi hmwn eipon, Den qelousi maqei oude qelousin idei, ewsou elqwmen eiV to meson autwn kai foneuswmen autouV, kai katapauswmen to ergon.

12

Kai elqonteV oi Ioudaioi, oi katoikounteV plhsion autwn, eipon proV hmaV dekakiV, Prosecete apo pantwn twn topwn, dia twn opoiwn epistrefete proV hmaV.

13

Oqen esthsa eiV touV camhloterouV topouV opisqen tou teicouV kai eiV touV uyhloterouV topouV, esthsa ton laon kata suggeneiaV, me taV romfaiaV autwn, me taV logcaV autwn kai me ta toxa autwn.

14

Kai eidon kai eshkwqhn kai eipa proV touV prokritouV kai proV touV proestwtaV kai proV to epiloipon tou laou, Mh fobhqhte ap' autwn× enqumeisqe ton Kurion, ton megan kai foberon, kai polemhsate uper twn adelfwn saV, twn uiwn saV kai twn qugaterwn saV, twn gunaikwn saV kai twn oikwn saV.

15

Kai ote oi ecqroi hmwn hkousan oti to pragma egnwsqh eiV hmaV, kai dieskedasen o QeoV thn boulhn autwn, epestreyamen panteV hmeiV eiV to teicoV, ekastoV eiV to ergon autou.

16

[] Kai ap' ekeinhV thV hmeraV to hmisu twn doulwn mou eirgazonto to ergon, kai to hmisu autwn ekratoun taV logcaV, touV qureouV kai ta toxa, teqwrakismenoi kai oi arconteV hsan opisw pantoV tou oikou Iouda.

17

Oi oikodomounteV to teicoV kai oi acqoforounteV kai oi fortizonteV, ekastoV dia thV miaV ceiroV autou edouleuen eiV to ergon kai dia thV allhV ekratei to oplon.

18

Oi de oikodomoi, ekastoV eice thn romfaian autou periezwsmenhn eiV thn osfun autou kai wkodomei o de salpizwn en th salpiggi hto plhsion mou.

19

Kai eipa proV touV prokritouV kai proV touV proestwtaV kai proV to epiloipon tou laou, to ergon einai mega kai platu× hmeiV de eimeqa diakecwrismenoi epi to teicoV, o eiV makran tou allou×

20

eiV ontina loipon topon akoushte thn fwnhn thV salpiggoV, ekei dramete proV hmaV× o QeoV hmwn qelei polemhsei uper hmwn.

21

OutwV eirgazomeqa to ergon× kai to hmisu autwn ekratei taV logcaV, ap' archV thV aughV ewV thV anatolhV twn astrwn.

22

Kai kata ton auton kairon eipa proV ton laon, EkastoV meta tou doulou autou aV dianuktereuh en tw mesw thV Ierousalhm, kai aV hnai thn nukta fulakeV eiV hmaV, kai aV ergazwntai thn hmeran.

23

Kai oute egw, oute oi adelfoi mou, oute oi douloi mou, oute oi andreV thV profulaxewV oi akolouqounteV me, oudeiV ex hmwn exedueto ta imatia autou× monon dia na louhtai exedueto ekastoV.

Nehemiah 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: