Modern Greek Bible

Nehemiah 2

Nehemiah

Return to Index

Chapter 3

1

[] Tote eshkwqh Eliaseib o iereuV o megaV, kai oi adelfoi autou oi iereiV, kai wkodomhsan thn pulhn thn probatikhn× outoi hgiasan authn kai esthsan taV quraV authV× kai hgiasan authn ewV tou purgou Mea, ewV tou purgou Ananehl.

2

Kai eiV ta plagia autou wkodomhsan oi andreV thV Iericw. Kai eiV ta plagia autwn wkodomhse Zakcour o uioV tou Imri.

3

Thn quran de thn icquikhn wkodomhsan oi uioi tou Assenaa, oitineV esanidwsan authn kai esthsan taV quraV authV, ta kleiqra authV kai touV moclouV authV.

4

Kai eiV ta plagia autwn epeskeuase Merhmwq o uioV tou Ouria, uiou tou AkkwV. Kai eiV ta plagia autwn epeskeuase Mesoullam o uioV tou Baraciou, uiou tou Meshzabehl. Kai eiV ta plagia autwn epeskeuase Sadwk o uioV tou Baana.

5

Kai eiV ta plagia autwn epeskeuasan oi Qekwitai plhn oi prokritoi autwn den upebalon ton trachlon autwn eiV to ergon tou Kuriou autwn.

6

Kai thn pulhn thn palaian epeskeuasen Iwdae o uioV tou Fasea, kai Mesoullam o uioV tou Beswdia× outoi esanidwsan authn kai esthsan taV quraV authV kai ta kleiqra authV kai touV moclouV authV.

7

Kai eiV ta plagia autwn epeskeuase MelaqiaV o GabawnithV kai Iadwn o MerwnoqithV, andreV thV Gabawn kai thV Mispa, upo ton qronon tou eparcou twn enteuqen tou potamou.

8

EiV ta plagia autou epeskeuasen Ocihl o uioV tou Araciou, ek twn crusocown. Kai eiV ta plagia autou epeskeuasen AnaniaV, o ek twn mureywn× kai afhkan thn Ierousalhm ewV tou teicouV tou plateoV.

9

Kai eiV ta plagia autwn epeskeuase Refaia o uioV tou Wr, o arcwn tou hmiseoV thV pericwrou thV Ierousalhm.

10

Kai eiV ta plagia autwn epeskeuasen IedaiaV o uioV tou Aroumaf, kai apenanti thV oikiaV autou. Kai eiV ta plagia autou epeskeuase CattouV o uioV tou Asabnia.

11

MalciaV o uioV tou Carhm, kai Assoub o uioV tou Faaq-mwab, epeskeuasan to allo tmhma kai ton purgon twn fournwn.

12

Kai eiV ta plagia autou epeskeuase Salloum o uioV tou AllwhV, o arcwn tou hmiseoV thV pericwrou thV Ierousalhm, autoV kai ai qugatereV autou.

13

thn pulhn thV faraggoV epeskeuasen o Anoun kai oi katoikoi thV Zanwa× outoi wkodomhsan authn kai esthsan taV quraV authV, ta kleiqra authV kai touV moclouV authV kai ciliaV phcaV eiV to teicoV ewV thV pulhV thV kopriaV.

14

Thn pulhn de thV kopriaV epeskeuase MalciaV o uioV tou Rhcab, o arcwn thV pericwrou thV Baiq-akkerem× outoV wkodomhsen authn kai esthse taV quraV authV, ta kleiqra authV kai touV moclouV authV.

15

Thn pulhn de thV phghV epeskeuase Salloun o uioV tou Col-oze, o arcwn thV pericwrou thV Mispa× outoV wkodomhsen authn kai esanidwsen authn kai esthse taV quraV authV, ta kleiqra authV kai touV moclouV authV, kai to teicoV thV kolumbhqraV tou Silwam plhsion tou khpou tou basilewV, kai ewV twn baqmidwn twn katabainouswn, apo thV polewV Dabid.

16

Katopin autou epeskeuase NeemiaV o uioV tou Azbouk, o arcwn tou hmiseoV thV pericwrou thV Baiq-sour, ewV apenanti twn tafwn tou Dabid kai ewV thV kataskeuasqeishV kolumbhqraV kai ewV tou oikou twn iscurwn.

17

Katopin autou epeskeuasan oi Leuitai, Reoum o uioV tou Bani. EiV ta plagia autou epeskeuasen AsabiaV, o arcwn tou hmiseoV thV pericwrou thV Keeila, dia to meroV autou.

18

Katopin autou epeskeuasan oi adelfoi autwn, Babai o uioV tou Hnadad, o arcwn tou allou hmiseoV thV pericwrou thV Keeila.

19

Kai eiV ta plagia autou epeskeuasen Eser o uioV tou Ihsou, o arcwn thV Mispa, allo tmhma apenanti thV anabasewV proV thn oploqhkhn thV gwniaV.

20

Katopin autou Barouc o uioV tou Zabbai epeskeuase meta zhlou to allo tmhma, apo thV gwniaV ewV thV quraV tou oikou Eliaseib tou ierewV tou megalou.

21

Katopin autou epeskeuase Merhmwq o uioV tou Ouriou, uiou tou AkkwV, allo tmhma, apo thV quraV tou oikou tou Eliaseib ewV tou telouV tou oikou tou Eliaseib.

22

Kai katopin autou epeskeuasan oi iereiV, oi katoikoi thV pericwrou.

23

Katopin autwn epeskeuasan o Beniamin kai o Asaoub apenanti tou oikou autwn. Katopin autwn epeskeuasen AzariaV o uioV tou Maasiou, uiou tou Ananiou, plhsion tou oikou autou.

24

Katopin autou epeskeuase Binnoui o uioV tou Hnadad allo tmhma, apo tou oikou tou Azariou ewV thV kamphV, ewV malista thV gwniaV.

25

Falal o uioV tou Ouzai epeskeuasen apenanti thV kamphV kai tou purgou tou execontoV apo tou uyhlou oikou tou basilewV, tou plhsion thV aulhV thV fulakhV. Katopin autou FedaiaV o uioV tou FarwV.

26

Oi de Neqineim katwkoun en Ofhl, kai epeskeuasan ewV apenanti thV pulhV twn udatwn proV anatolaV kai tou purgou tou execontoV.

27

Katopin autwn oi Qekwitai epeskeuasan allo tmhma, apenanti tou megalou purgou tou execontoV kai ewV tou teicouV tou Ofhl.

28

Epanwqen thV pulhV twn ippwn epeskeuasan oi iereiV, ekastoV apenanti thV oikiaV autou.

29

Katopin autwn epeskeuase Sadwk o uioV tou Immhr, apenanti thV oikiaV autou. Kai katopin autou epeskeuase SemaiaV o uioV tou Secaniou, o fulax thV anatolikhV pulhV.

30

Katopin autou epeskeuasen AnaniaV o uioV tou Selemia, kai Anoun o ektoV uioV tou Salaf, allo tmhma. Katopin autou epeskeuase Mesoullam o uioV tou Baraciou apenanti tou oikhmatoV autou.

31

Katopin autou epeskeuase MalciaV, uioV crusocoou, ewV thV oikiaV twn Neqineim kai twn metapratwn, apenanti thV pulhV Mifkad, kai ewV thV anabasewV thV gwniaV.

32

Kai metaxu thV anabasewV thV gwniaV ewV thV probatikhV pulhV, epeskeuasan oi crusocooi kai oi metapratai.

Nehemiah 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: