Modern Greek Bible

Nehemiah 1

Nehemiah

Return to Index

Chapter 2

1

[] Kai en tw mhni Nisan, en tw eikostw etei Artaxerxou tou basilewV, hto oinoV emprosqen autou× kai labwn ton oinon, edwka eiV ton basilea. Pote de den eicon skuqrwpasei enwpion autou.

2

Oqen o basileuV eipe proV eme, Dia ti to proswpon sou einai skuqrwpon, enw su arrwstoV den eisai; touto den einai eimh luph kardiaV. Tote efobhqhn polu sfodra.

3

Kai eipa proV ton basilea, Zhtw o basileuV eiV ton aiwna× dia ti to proswpon mou na mh hnai skuqrwpon, enw h poliV, o topoV twn tafwn twn paterwn mou, keitai hrhmwmenoV, kai ai pulai authV kathnalwmenai upo tou puroV;

4

Tote o basileuV eipe proV eme, Peri tinoV kamneiV su aithsin; Kai proshuchqhn eiV ton Qeon tou ouranou.

5

Kai eipa proV ton basilea, Ean hnai areston eiV ton basilea, kai ean o douloV sou eurhke carin enwpion sou, na me pemyhV eiV ton Ioudan, eiV thn polin twn tafwn twn paterwn mou, kai na anoikodomhsw authn.

6

Kai eipen o basileuV proV eme, kaqhmenhV plhsion autou thV basilisshV, Poson makra qelei eisqai h poreia sou; kai pote qeleiV epistreyei; Kai euhresthqh o basileuV kai me epemye× kai edwka eiV auton proqesmian.

7

Kai eipa proV ton basilea, Ean hnai areston eiV ton basilea, aV moi doqwsin epistolai proV touV peran tou potamou eparcouV, dia na me sumparapemywsin, ewsou elqw eiV ton Ioudan×

8

kai epistolh proV ton Asaf ton fulaka tou basilikou dasouV, dia na moi dwsh xula na kataskeuasw taV pulaV tou frouriou tou naou kai to teicoV thV polewV kai ton oikon, eiV ton opoion qelw eiselqei. Kai ecarisen o basileuV eiV eme panta, kata thn ep' eme agaqhn ceira tou Qeou mou.

9

[] Hlqon loipon proV touV peran tou potamou eparcouV kai edwka eiV autouV taV epistolaV tou basilewV. Eice de aposteilei o basileuV archgouV dunamewV kai ippeiV met' emou.

10

Ote de Sanaballat o OrwnithV kai TwbiaV o douloV, o AmmwnithV, hkousan, eluphqhsan kaq' uperbolhn oti hlqen anqrwpoV na zhthsh to kalon twn uiwn Israhl.

11

Kai hlqon eiV Ierousalhm kai hmhn ekei treiV hmeraV.

12

Kai eshkwqhn thn nukta, egw kai oligoi tineV met' emou× kai den efanerwsa eiV oudena ti eice balei o QeoV mou en th kardia mou na kamw eiV thn Ierousalhm× kai allo kthnoV den hto met' emou, eimh to kthnoV epi tou opoiou ekaqhmhn.

13

Kai exhlqon thn nukta dia thV pulhV thV faraggoV, kai hlqon apenanti thV phghV tou drakontoV kai proV thn quran thV kopriaV, kai parethroun ta teich thV Ierousalhm, ta opoia hsan katakekrhmnismena, kai taV pulaV authV kathnalwmenaV upo tou puroV.

14

Epeita diebhn eiV thn pulhn thV phghV kai eiV thn basilikhn kolumbhqran× kai den hto topoV dia na perash to kthnoV to upokatw mou.

15

Kai anebhn thn nukta dia tou ceimarrou× kai afou parethrhsa to teicoV, estrafhn kai eishlqon dia thV pulhV thV faraggoV kai epestreya.

16

Oi de proestwteV den hxeuron pou uphga kai ti ekamon× oude eicon fanerwsei eti touto oute eiV touV IoudaiouV, oute eiV touV iereiV, oute eiV touV prokritouV, oute eiV touV proestwtaV, oute eiV touV loipouV touV ergazomenouV to ergon.

17

Kai eipa proV autouV, SeiV blepete thn dustucian eiV thn opoian eimeqa, pwV h Ierousalhm keitai hrhmwmenh kai ai pulai authV einai kathnalwmenai upo tou puroV× elqete kai aV anoikodomhswmen to teicoV thV Ierousalhm, dia na mh hmeqa pleon oneidoV.

18

Kai aphggeila proV autouV peri thV ep' eme agaqhV ceiroV tou Qeou mou, kai eti touV logouV tou basilewV, touV opoiouV eipe proV eme. Oi de eipon, AV shkwqwmen kai aV oikodomhswmen. OutwV eniscusan taV ceiraV autwn proV to agaqon.

19

All' ote hkousan o Sanaballat o OrwnithV kai TwbiaV o douloV, o AmmwnithV, kai o Ghsem o Aray, periegelasan hmaV kai periefronhsan hmaV, legonteV, Ti einai to pragma touto to opoion kamnete; qelete na epanastathshte kata tou basilewV;

20

Kai egw apekriqhn proV autouV kai eipa proV autouV, O QeoV tou ouranou, autoV qelei euodwsei hmaV× dia touto hmeiV oi douloi autou qelomen shkwqh kai oikodomhsei× seiV omwV den ecete merida oude dikaiwma oude mnhmosunon en Ierousalhm.

Nehemiah 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: