Modern Greek Bible

Ezra 10

Nehemiah

Return to Index

Chapter 1

1

[] Logoi Neemia uiou tou Acalia. Kai en tw mhni Cisleu, en tw eikostw etei, ote hmhn en SousoiV th basileuoush,

2

o Anani, eiV ek twn adelfwn mou, hlqen, autoV kai tineV ek tou Iouda, kai hrwthsa autouV peri twn diaswqentwn Ioudaiwn, oitineV enapeleifqhsan ek thV aicmalwsiaV, kai peri Ierousalhm.

3

Kai eipon proV eme, Oi upoloipoi, oi enapoleifqenteV ek thV aicmalwsiaV ekei en th eparcia, einai en qliyei megalh, kai oneidismw× kai to teicoV thV Ierousalhm kaqhreqh, kai ai pulai authV katekauqhsan en puri.

4

Kai ote hkousa touV logouV toutouV, ekaqhsa kai eklausa kai epenqhsa hmeraV kai enhsteuon, kai proshucomhn enwpion tou Qeou tou ouranou,

5

[] kai eipa, Deomai, Kurie, Qee tou ouranou, o megaV kai foberoV QeoV, o fulattwn thn diaqhkhn kai to eleoV proV touV agapwntaV auton kai thrountaV taV entolaV autou,

6

aV hnai twra to ouV sou prosektikon kai oi ofqalmoi sou anewgmenoi, dia na akoushV thn proseuchn tou doulou sou, thn opoian hdh proseucomai enwpion sou hmeran kai nukta uper twn uiwn Israhl twn doulwn sou, kai exomologoumai ta amarthmata twn uiwn Israhl, ta opoia hmarthsamen eiV se× kai egw kai o oikoV tou patroV mou hmarthsamen.

7

OlwV diefqarhmen enwpion sou, kai den efulaxamen taV entolaV kai ta diatagmata kai taV kriseiV, taV opoiaV prosetaxaV eiV ton doulon sou ton Mwushn.

8

Enqumhqhti, deomai, ton logon, ton opoion prosetaxaV eiV ton doulon sou ton Mwushn, legwn, Ean geinhte parabatai, egw qelw saV diaskorpisei metaxu twn eqnwn×

9

all' ean epistreyhte proV eme kai fulaxhte taV entolaV mou kai ektelhte autaV, kai an hnai apo saV aperrimmenoi ewV twn escatwn tou ouranou, kai ekeiqen qelw sunaxei autouV kai qelw ferei autouV eiV ton topon, ton opoion exelexa dia na katoikisw to onoma mou ekei.

10

Outoi de einai douloi sou kai laoV sou, touV opoiouV elutrwsaV dia thV dunamewV sou thV megalhV kai dia thV ceiroV sou thV krataiaV.

11

Deomai, Kurie, aV hnai hdh to ouV sou prosektikon eiV thn proseuchn tou doulou sou kai eiV thn proseuchn twn doulwn sou, twn qelontwn na fobwntai to onoma sou× kai euodwson, deomai, ton doulon sou thn hmeran tauthn, kai carison eiV auton eleoV enwpion tou androV toutou. Dioti egw hmhn oinocooV tou basilewV.

Nehemiah 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: